Artikkelen tar opp spørsmålet om hva som er indirekte tap i norsk kontraktsrett. Flere av lovene på kontraktsrettens område avgrenser omfanget av erstatningen etter det såkalte kontrollansvaret mot indirekte tap. Indirekte tap kan kun kreves dekket dersom misligholder har opptrådt uaktsomt eller hefter på grunnlag av tilsikring. Artikkelen redegjør for hvilke tap som er indirekte etter kjøpsloven § 67 og tilsvarende bestemmelser i andre kontraktslover. Et av de sentrale temaene i artikkelen er hvordan de ulike angivelsene av indirekte tap forholder seg til hverandre, og hvordan anvendelsen av dem må avgrenses mot hverandre, for eksempel forholdet mellom kjøpsloven § 67 andre ledd bokstavene (a) og (c). Det drøftes også hvilken betydning Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen) har for hva som er indirekte tap.

Nøkkelord: kontraktsrett, erstatning, indirekte tap, tapsbegrensning