Innenfor den dynamiske tingsretten har hensynene til å motvirke kreditorsvik, notoritet, publisitet, legitimasjon og god tro vært fremhevet som sentrale. I nyere tid har også hensynet til koherens vært fremhevet i rettsdogmatiske fremstillinger av den dynamiske tingsretten. Artikkelen undersøker om, og eventuelt hvordan, hensynet til koherens kan få betydning ved tolkning av rettsspørsmål som faller innenfor den dynamiske tingsretten. Artikkelen søker å belyse hvordan hensynet til koherens kan komme til uttrykk i den dynamiske tingsretten ved å undersøke tre konkrete rettslige problemstillinger. Disse problemstillingene er tolkningen av lovfestede rettsvernsregler, den ulovfestede overleveringsregelen og den ulovfestede regelen om selvstendig rettsvernshevd. Gjennom eksemplene søker artikkelen å fremheve både positive og negative sider ved å vektlegge hensynet til koherens innenfor den dynamiske tingsretten.

Nøkkelord: koherens, konsistens, hensyn, dynamisk tingsrett, rettighetskollisjoner, ekstinksjon, rettsvern, overlevering