Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 377-409)
av Ronny Gjendemsjø
Sammendrag

Artikkelen tar opp spørsmålet om hva som er indirekte tap i norsk kontraktsrett. Flere av lovene på kontraktsrettens område avgrenser omfanget av erstatningen etter det såkalte kontrollansvaret mot indirekte tap. Indirekte tap kan kun kreves dekket dersom misligholder har opptrådt uaktsomt eller hefter på grunnlag av tilsikring. Artikkelen redegjør for hvilke tap som er indirekte etter kjøpsloven § 67 og tilsvarende bestemmelser i andre kontraktslover. Et av de sentrale temaene i artikkelen er hvordan de ulike angivelsene av indirekte tap forholder seg til hverandre, og hvordan anvendelsen av dem må avgrenses mot hverandre, for eksempel forholdet mellom kjøpsloven § 67 andre ledd bokstavene (a) og (c). Det drøftes også hvilken betydning Rt. 2004 s. 675 (Agurkpinnedommen) har for hva som er indirekte tap.

Vitenskapelig publikasjon
(side 410-433)
av Sverre Magnus Bergslid Salvesen
Sammendrag

Innenfor den dynamiske tingsretten har hensynene til å motvirke kreditorsvik, notoritet, publisitet, legitimasjon og god tro vært fremhevet som sentrale. I nyere tid har også hensynet til koherens vært fremhevet i rettsdogmatiske fremstillinger av den dynamiske tingsretten. Artikkelen undersøker om, og eventuelt hvordan, hensynet til koherens kan få betydning ved tolkning av rettsspørsmål som faller innenfor den dynamiske tingsretten. Artikkelen søker å belyse hvordan hensynet til koherens kan komme til uttrykk i den dynamiske tingsretten ved å undersøke tre konkrete rettslige problemstillinger. Disse problemstillingene er tolkningen av lovfestede rettsvernsregler, den ulovfestede overleveringsregelen og den ulovfestede regelen om selvstendig rettsvernshevd. Gjennom eksemplene søker artikkelen å fremheve både positive og negative sider ved å vektlegge hensynet til koherens innenfor den dynamiske tingsretten.

Vitenskapelig publikasjon
(side 434-489)
av Kasper Steensgaard
Sammendrag

Genstanden for denne artikel er Bruxelles-regimets snitflade over for voldgift. Siden Bruxelles-konventionen fra 1968 har regimets anvendelsesområde været begrænset af en undtagelse af «voldgift». I de første mere end 40 år levede «voldgiftsundtagelsen» et forholdsvis stille liv uden for rampelyset, men det ændrede sig i slutningen af 00’erne, da Bruxelles I-forordningen skulle revideres. Da blev den fremtidige regulering af snitfladen genstand for en intens debat, som også blev præget af utilfredshed med retspraksis fra perioden. Arbejdet udmøntede sig i Bruxelles Ia-forordningen fra 2012, hvor EU-lovgiver for første gang ændrede i snitfladen. På trods af den omfattende diskussion blev ændringerne ikke ledsaget af en begrundelse, hvilket har givet anledning til usikkerhed om undtagelsens fortolkning. I artiklen undersøges og vurderes de forskellige fortolkninger, og der gives på den baggrund et bud på retsstillingen.

Debatt
(side 490-495)
av Ulf Stridbeck & Aslak Syse
Sammendrag

Bidraget er et svar på Øyvind Holsts artikkel «Shaken baby: En kommentar til Syse og Stridbeck» i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2-3, 2021. Svaret peker på svakheter i Holsts kommentar til vår artikkel «Vurdering av filleristing av barn …» i TfR nr. 4, 2020.

Litteratur
Nye bøker 4/2021
En oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen
(side 498-500)
av Inger Hamre

Nr. 4/2021 – Årgang 134

www.idunn.no/tfr

Tidsskrift for Rettsvitenskap har som oppgave å være et organ for den felles nordiske rettsvitenskap og bindeledd mellom Nordens jurister. Tidsskriftet er grunnlagt i 1888 av den Stangske Stiftelse og eies av Stiftelsen Tidsskrift for Rettsvitenskap. Det utgis med støtte av: Anders Jahres fond til vitenskapens fremme og Den Stangske Stiftelse.

Redaktører

Erling Hjelmeng

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen

Nordisk kontaktutvalg

København:

Professor, dr. jur. Jens Schovsbo

Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet

Studiestræde 6

DK-1455 København K

T. 353 23124

Uppsala:

Justitierådet, jur.dr. Torgny Håstad

Tuvängsvägen 10

SE-756 45 Uppsala

T. 08-60 01 76 400/18-300 283

Helsingfors:

Professor, jur.dr. Thomas Wilhelmsson

Institut för privaträtt

Berggatan 5

FI-00100 Helsingfors 10

T. 90/19 12 809

Stockholm:

Justitierådet, jur.dr. Johnny Herre

Högsta domstolen

Bokx 2066

SE-103 12 Stockholm

T. + 468 561 666 00

Redaksjonens adresse

Senter for europarett, Universitetet i Oslo, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: +47 22 85 96 77 (redaksjonssekretær), E-post: tfr-red@jus.uio.no

Forfatterveiledning og mer informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tfr

Kundeservice

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no.

Tidsskrift for rettsvitenskap kommer med fem hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS / Scandinavian University Press.

  

Sats: Tekstflyt AS

Omslag: KORD

ISSN Print: 0040-7143

ISSN Online: 1504-3096

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3096

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: https://www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

© Universitetsforlaget AS / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon