Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark har lenge vært betraktet som statens eiendom, noe Samerettsutvalgets rettsgruppe stadfestet i 1993 og som senere er lagt til grunn av Høyesterett i Stjernøya- og Nesseby-dommen i hhv. 2016 og 2018. Denne eiendomsretten var tydeliggjort i en resolusjon fra 1775, som angivelig åpnet for utvisning av jord til oppsittere i Finnmark. I dette arbeidet synliggjøres det at resolusjonen initierte utskifting av jordfellesskap – framfor utvisning av statens jord. Dette viser også at bygde- eller siidajorda; engslettene og den nære utmarka, lå i jordsameie og ikke var statlig eiendom. Statens tidligere eiendomsrett til den umatrikulerte grunnen har dannet et grunnlag for Finnmarkseiendommens rett i dag, noe som betyr at artikkelen har betydelig aktualitet for den pågående rettskartleggingen i Finnmark.

Nøkkelord: Finnmark, «Statens grunn i Finnmark», «jordutvisning», jorddeling, utskifting, jordskifte, jordfellesskap, samerett