Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 3-38)
av Ellen Lexerød Hovlid
Sammendrag

Artikkelen tar opp spørsmålene om hvem som er journalist og hva som er journalistikk. Dette er spørsmål som er av rettslig betydning fordi journalister tilkjennes flere særlige rettigheter og pålegges flere særlige plikter. Spørsmålet om hvordan disse rettighetene og pliktene skal avgrenses, blir dermed et viktig rettslig spørsmål. Samtidig er det et vanskelig spørsmål som oftere settes på spissen i dagens medievirkelighet enn tidligere. I denne artikkelen drøftes hvordan tre sentrale privilegier for journalister avgrenses i norsk rett. De tre privilegiene som drøftes, er journalisters særlige rett til innsyn, rett til fritak etter personopplysningslovgivningen og rett til kildevern. Et sentralt funn i artikkelen er at avgrensningen i norsk rett er formåls- og funksjonsstyrt og ikke styrt av institusjonell eller profesjonell tilhørighet. Nasjonale rettskilder har generelt gitt liten veiledning for hvordan denne formåls- og funksjonsvurderingen skal gjøres, men i forslagene til nye regler om kildevern og medieansvar har vi nå fått positive klargjøringer. Artikkelen konkluderer likevel med at spørsmålene om hvem som er journalist og hva journalistikk er, er utfordrende spørsmål også i en norsk kontekst.

(side 39-72)
av Mads Bryde Andersen
Sammendrag

Artiklen diskuterer nogle af den nordiske formuerets særpræg, som de bl.a. træder frem i et historisk perspektiv. I den forbindelse drøftes nogle af de kendetegn, der i særlig grad forklarer dette retsområdes udvikling, opbygning og retskildestruktur gennem de seneste to århundreder. Drøftelsen fører til frem til en diskussion om teoriens, lovgiverens og domstolenes rolle i og ansvar for den formueretlige retsudvikling og metode.

Debatt
(side 73-96)
av Agnes Harriet Lindberg
Sammendrag

Denne artikkelen presiserer et viktig aspekt ved Wesley Newcomb Hohfelds rettighetsanalyse; nemlig at modellens åtte rettsposisjoner er distinkte enheter selv om de kan forklares ved hjelp av hverandre. Denne innsikten er særlig viktig for den konstruerte posisjonen «ikke-krav» som ofte feilaktig beskrives som fraværet av rettsposisjonen «krav», og «frihet» som ukorrekt forstås som en tosidig valgfrihet. En slik tolkning av Hohfelds rettighetsanalyse fører til at den indre sammenhengen i analysen går tapt. Dette får konsekvenser for den faktiske anvendelsen av analyseverktøyet på konkrete rettslige problemer. I tillegg har denne misforståelsen konsekvenser for hvordan analysen forstår rettighetskonflikter: Når utgjør motstående plikter en logisk umulighet, og når kan de logisk sett sameksistere selv om de ikke kan oppfylles samtidig? Hohfelds rettighetsanalyse er et viktig verktøy i den nordiske og engelskspråklige rettsteorien, og denne artikkelen søker å gi en mer presis forståelse av analyseverktøyets grunnleggende bestanddeler og sammenhenger.

Nye bøker
Nye bøker 1/2020
En oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen
(side 108-111)
av Inger Hamre

Nr. 1/2020 – Årgang 133

www.idunn.no/tfr

Tidsskrift for Rettsvitenskap har som oppgave å være et organ for den felles nordiske rettsvitenskap og bindeledd mellom Nordens jurister. Tidsskriftet er grunnlagt i 1888 av den Stangske Stiftelse og eies av Stiftelsen Tidsskrift for Rettsvitenskap. Det utgis med støtte av: Anders Jahres fond til vitenskapens fremme og Den Stangske Stiftelse.

Redaktører

Erling Hjelmeng

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen

Nordisk kontaktutvalg

Bergen:

Professor, dr.jur. Bjarte Askeland

Det juridiske fakultet

Magnus Lagabøtes plass 1

N-5010 Bergen

T. 55 58 95 75

København:

Professor, dr. jur. Jens Schovsbo

Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet

Studiestræde 6

DK-1455 København K

T. 353 23124

Uppsala:

Justitierådet, jur.dr. Torgny Håstad

Tuvängsvägen 10

SE-756 45 Uppsala

T. 08-60 01 76 400/18-300 283

Reykjavik:

Viðar Már Matthíasson, hæstaréttardómari

Hæstarétti Íslands

Dómhúsinu v/Lindargötu

IS-150 Reykjavik

Helsingfors:

Professor, jur.dr. Thomas Wilhelmsson

Institut för privaträtt

Berggatan 5

FI-00100 Helsingfors 10

T. 90/19 12 809

Stockholm:

Justitierådet, jur.dr. Johnny Herre

Högsta domstolen

Bokx 2066

SE-103 12 Stockholm

T. + 468 561 666 00

Redaksjonens adresse

Senter for europarett, Universitetet i Oslo, Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: +47 22 85 96 77 (redaksjonssekretær), E-post: tfr-red@jus.uio.no

Forfatterveiledning og mer informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tfr

Kundeservice

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no.

Tidsskrift for rettsvitenskap kommer med fem hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget AS / Scandinavian University Press.

  

Sats: Tekstflyt AS

Omslag: KORD

ISSN Print: 0040-7143

ISSN Online: 1504-3096

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3096

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: https://www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

© Universitetsforlaget AS / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon