Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Är den nordiska rättskulturella tanketraditionen ofullgången?

– En illustration utifrån exemplet civilrättsliga sanktioner mot nyttjande av annans egendom

Det hävdas att den nordiska rättskulturen har sina särskilda karaktärsdrag. Den nordiska rättskulturen bygger på en egen tanketradition. När det kommer till konkreta rättsfrågor kan det emellertid vara svårt att uppfatta att det nordiska jurister gör skulle vara något speciellt. Vad de faktiskt gör förefaller inte nödvändigtvis överensstämma med den generella idealiserade bilden av den nordiska rättskulturen. Samtidigt är den idealiserade bilden inte heller särskilt konkret. Den nordiska tanketraditionen kan därför framstå som ofullgången. För att illustrera detta handlar artikeln om ett konkret exempel. Exemplet rör en fråga om nyttjande av annans egendom. I den idealiserade bilden betraktas denna fråga som en fråga om huruvida civilrättsliga sanktioner skall vara aktuella. Det nordiska jurister faktiskt gör kan emellertid istället framstå som att de hanterar frågan genom en begreppsmässig klassificering och outtalade värdeomdömen. Det skulle i så fall inte skilja sig från att hantera frågan med det för nordisk rätt främmande konceptet obehörig vinst. Genom att peka på detta blir artikeln en kritisk betraktelse. Den övergripande ambitionen med artikeln är emellertid att framställa den nordiska tanketraditionen som något distinkt när det kommer till konkret problemlösning. Därutöver är ambitionen att framhäva den nordiska tanketraditionens potential.

Nyckelord: nordisk tanketradition, metod, civilrätt, sanktion, obehörig vinst

The Nordic legal culture has its specific characteristics. It is said that it has its own tradition of thinking. However, when it comes to concrete legal issues, it can be difficult to perceive that what Nordic lawyers do really is something special. What they actually do does not necessarily seem to be consistent with the general idealized image of the Nordic legal culture. At the same time, the idealized image is not very concrete. The Nordic tradition of thought can therefore appear as imperfect. A tangible example is used to illustrate this. It concerns the use of another's property. In the idealized picture, Nordic lawyers consider this issue as a matter of whether private law sanctions should be applicable. What the lawyers actually do, however, may seem like the issue will be handled through a conceptual classification and with unexpressed value-based discretion. In that case, this could be seen to be no different from managing the issue with the concept of unjustified enrichment, even though Nordic lawyers claim that it is a concept foreign to Nordic law. By pointing this out, the article becomes a critical consideration. The overall ambition with the article is, however, to describe the Nordic tradition of thought as something distinct when it comes to concrete problem solving. In addition, the ambition is to emphasize the potential of the Nordic tradition.

Keywords: Nordic thought tradition, method, private law, sanction, unjustified enrichment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon