I denne artikkelen, som er basert på min prøveforelesning for doktorgraden, drøftes hvordan omgåelsesspørsmål løses i norsk aksjeselskapsrett.Jeg behandler tilfeller hvor et selskap eller aksjonærer forsøker å omgå eller utnytte aksjelovgivning eller selskapsvedtekter på bekostning av øvrige aksjonærer, selskapet eller dets kreditorer. Artikkelen kommer også inn på ansvarsgjennombrudd ved misbruk av ansvarsbegrensningen, samt omgåelser av aksjonæravtaler.

Nøkkelord: omgåelse, omgåelsesnorm, omgåelseshensikt, gjennomskjæring, selskapsrett, formålstolkning, pro forma, lojalitetsplikt