Norge har sluttet seg til sju av FNs ni kjernekonvensjoner om menneskerettigheter, og dessuten anerkjent individklageretten under fire av disse. Ved anvendelsen av FN-konvensjonene i norsk rett er det spørsmål om hvilken betydning de håndhevende FN-komiteenes uttalelser i individuelle klagesaker har som rettskilde. Det er et etablert utgangspunkt at komitépraksis tillegges «betydelig vekt». Men ofte vil bruken måtte skje ut fra mer sammensatte vurderinger. Det vil blant annet ha betydning hvilken komité det gjelder. Komitépraksis som rettskilde ved grunnlovstolking drøftes spesielt. Et hovedsynspunkt er at Grunnlovens menneskerettsbestemmelser skal tolkes «i lys» av FN-komiteenes praksis («Maria-formelen»).

Nøkkelord: FNs menneskerettskomiteer, tolking og anvendelse av FNs menneskerettskonvensjoner i norsk rett, grunnlovstolking.