Sammanfattning

De juridiska diskussionerna om begreppet trovärdighet har tidigare fokuserat på avgränsningarna i förhållande till begreppet tillförlitlighet. Distinktionerna som föreslagits mellan begreppen har emellertid inte tillämpats konsekvent och är i vissa delar oförenliga. I denna artikel föreslås ett nytt sätt att förstå trovärdighet. Trovärdighet består här av perceptionsdimensionen, minnesdimensionen och återgivningsdimensionen. Dessa tre dimensioner skapar en teoretisk begreppsstruktur kopplad till en persons trovärdighet. En persons trovärdighet kan därmed återges i tre dimensioner.

Nøkkelord: Trovärdighet, begreppsanalys, bevisvärdering, processrätt