Sammendrag

Forfatteren svarer på Frode Helmich Pedersens kritiske artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 nr. 1. Kolflaath mener at artikkelen bærer preg av at Pedersen ikke har gitt en representativ fremstilling av hans bevisteoretiske posisjon. Og mens Pedersen har argumentert for at Kolflaaths omtale av fortellinger i Bevisbedømmelse i praksis (2013) lider under manglende kopling til litteraturvitenskapelig narratologi, svarer Kolflaath at mye av det Pedersen har fremstilt som problematisk ved denne omtalen, er skinnproblemer som oppstår fordi Pedersen har ignorert innholdsnivået som er veletablert i narratologien. Til slutt kommenteres innvendingen om fravær av evaluering i omtalen av bevisbedømmelsen i konkrete saker.

Nøkkelord: Bevisteori, bevisbedømmelse, fortellinger, plausibilitet, narratologi