Lagarna tolkas huvudsakligen utanför domstolarna. För att styra lagtolkningen i önskad riktning använder en jurist rättslig argumentation. Juristen kan försöka att övertyga sitt auditorium med hjälp av flera olika argument och retoriska grepp. Man kan skilja mellan a) öppna och dolda argument, b) allmänna forskningsrelaterade argument och särskilda rättsdogmatiska argument samt c) allmänna och särskilda retoriska tekniker. Eftersom valet av auditorium är subjektivt och det kan finnas flera auditorier i kontexten talar de olika parterna delvis förbi varandra. Valet mellan olika tolkningsalternativ sker på basis av faktiska maktförhållanden och begränsas av sociala normer.