Sammendrag

Grunnloven §83 gir Stortinget adgang til å innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner. Bestemmelsen ble anvendt flere ganger i tiårene etter 1814, og to ganger på 1900-tallet, sist i 1945. Fra slutten av 1980-tallet har det vært fremsatt flere forslag på Stortinget om å innhente Høyesteretts betenkning om ulike juridiske spørsmål, men alle har blitt nedstemt. Bakgrunnen for at det igjen er tatt initiativ til å innhente betenkninger fra Høyesterett har vært mistanker om at enkelte av regjeringens forslag til stortingsvedtak ikke kan bifalles uten å krenke Grunnloven. Det har i ettertid blitt klart at mistankene mot noen av forslagene har vært særdeles godt begrunnet. Sakene viser at det er et behov for en styrking av den konstitusjonelle forhåndskontrollen av de vedtak som Stortinget fatter. Analyse av Grunnloven §83 kan bidra til å klargjøre om Høyesterett er et egnet organ til å bidra til en slik forhåndskontroll, slik Grunnloven åpner for. På denne bakgrunn presenterer denne artikkelen en ny analyse av Grunnloven §83, Stortingets anvendelse av bestemmelsen, og særtrekk ved de betenkninger Høyesterett har avgitt til Stortinget, som også ser bestemmelsen i historisk og komparativt lys.