Andersson, Håkan. Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. Bok 2: gränsproblem i skadeståndsrätten. Uppsala: Iustus Förlag, 2013. 531 s. ISBN 978-91-7678-855-4.

«Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer» er planlagt som en trilogi. Denne andre boken behandler ulike problemer i forbindelse med kausalitet, adekvans osv. Ansvaret blir belyst både fra skadevolders og skadelidtes perspektiv. Første del av trilogien har tittel «Ansvarsproblem i skadeståndsrätten» (2013. ISBN 978-91-7678-836-3). Tredje del har tema erstatningsberegninger, men er ennå ikke utgitt. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Bernitz, Ulf. Svensk och europeisk marknadsrätt 2: marknadsföringsrätten. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013. 201 s. ISBN 978-91-39-20483-1.

Boken er den andre av to som behandler svensk og europeisk markedsrett. Den gir en samlet fremstilling av markedsføringsretten basert på markedsføringsloven og de bakenforliggende EU-direktivene. Det er lagt vekt på villedende reklame, villledende etterligninger og nærliggende områder. Den første boken, med undertittel «Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar», undersøker konkurranseretten sett i forhold til næringsfrihet og etableringsfrihet samt EUs indre marked (3. utg. 2011. ISBN 978-91-39-20595-1). Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Bråthen, Tore. Selskapsrett. 4. utg. Oslo: Focus Forlag, 2013. 310 s. ISBN 978-82-15-01837-9.

Boken gir en innføring i norsk selskapsrett. Det er lagt vekt på hovedlinjer og sentrale spørsmål. Fremstillingen er ordnet i syv kapitler: «Forskjellige måter å organisere næringsvirksomhet», «Eierformene, EU- og EØS-selskapsretten og norsk selskapsrett», «Aksjeselskap og allmennaksjeselskap», «Ansvarlig selskap», «Kommandittselskap» samt «Momenter ved valg av eierform og organisasjonsstruktur». Den er utvidet siden forrige utgave (2008) på flere punkter, bl.a. når det gjelder EU-/EØS-selskapsretten og har fått et nytt avsnitt om samvirkeforetak. Boken har doms- og sakregister.

Collin-Hansen, Ragnhild. Innføring i barnerett for barnevernspedagoger. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 419 s. ISBN 978-82-15-02160-7.

Boken er skrevet som en innføringsbok i rettslære for barnevernspedagogstudenter. Innledningen redegjør bl.a. for lovgivningens funksjon, barns situasjon i samfunnet, menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon. Deretter følger kapitler om rettssubjektene, retten og juridisk metode, barnets rettsstilling, lov om barn og foreldre, vergemålsrett, forvaltningsrettsteori, barnehageloven, skoleverket, helse- og omsorgstjenestene, økonomisk stønad samt barneverntjenesten. Som vedlegg følger en oversikt over barns rettigheter og plikter på ulike alderstrinn. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Cordero-Moss, Giuditta. Internasjonal privatrett: på formuerettens område. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 391 s. ISBN 978-82-15-02058-7.

Boken behandler internasjonal privatrett basert på problemstillinger som oppstår i praksis. Den ser på spørsmål om lovvalg, voldgift og komparativ kontraktsrett, som ofte er tett vevet sammen. De enkelte kapitlene undersøker: «Internasjonal privatrett mellom nasjonal rett og harmonisering», «Den internasjonalprivatrettslige metode», «Begrensninger av anvendelsen av bakgrunnsretten: internasjonalt preseptoriske regler og ordre public», «Internasjonal kontraktsrett», «Internasjonal tingsrett», «Internasjonal selskapsrett», «Internasjonal erstatningsrett». Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter, konvensjoner og EU-kilder samt lov-, doms- og sakregister.

Dotevall, Rolf. Fullmakt och immateriella tjänster. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013. 256 s. ISBN 978-91-39-20563-0.

Boken behandler reglene i svensk rett som gjelder rettshandel på en annen persons vegne. Den redegjør for fullmakt, handelsagentur, kommisjon, meglere osv. I til-legg til dansk og norsk rett er også engelsk og amerikansk fullmaktsrett redegjort for. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Dragsten, Marianne H. Offentlige anskaffelser: regelverk, praksis og løsninger. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 917 s. ISBN 978-82-15-01521-7.

Boken gir en utførlig innføring i den norske loven om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift og følger anskaffelsesprosessens ulike faser fra start til slutt. Den behandler også temaer som erstatning og tvisteløsning. Fremstillingen er skrevet som lærebok og som oppslagsverk for praktikere. Den har litteraturoversikt samt doms- og sakregister.

Eeg, Thomas (red.) Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 201 s. ISBN 978-82-02-41543-3.

Det første seminaret i forskningsprosjektet «Arverettslige utfordringer i et samfunn i endring» ble avholdt i desember 2012 ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Boken inneholder følgende bidrag som er forfatternes bearbeidede versjoner av deres innlegg på seminaret: «Væsentlige udviklingstræk og udfordringer i dansk arveret 1963–2013» / Rasmus Kristian Feldthusen; «Arverettslige utvik-lingstrekk i Norge de siste 50 år» / Torstein Frantzen; «Arverettslige utviklingstrekk i Island» / Hrefna Friðriksdóttir; «Ex oriente lux: äktenskapsrättens och arvsrättens utvecklingslinjer i Finland mellan 1734 och 2012» / Urpo Kangas; «Refleksioner efter den danske arvelovsreform af 2007» / Bodil Selmer og Marianne Holdgaard; «Blodsband, släktskap, försörjning eller kanske kärlek?» / Anna Singer; «Utvecklingen i svensk arvsrätt 1950–2010» / Anna Singer; «Den naturlege arverett» / Jørn Øyrehagen Sunde; «Arv och arvingars borgenärer i Finland» / Pekka Tuunainen; «Jorden, släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen har spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten» / Elsa Trolle Önnerfors. Som vedlegg følger det norske arvelovutvalgets mandat. Boken har forfatterpresentasjoner.

Engelsrud, Gerd. Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor. 5. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 475 s. ISBN 978-82-02-39986-3.

Læreboken gir en helhetlig og oversiktlig fremstilling av arbeidsretten for norske kommuner og fylkeskommuner. Innledningen redegjør for rettskilder og begreper, arbeidsrettsreglene i praksis og den historiske utviklingen. Deretter følger kapitler om tilsetting, vern mot diskriminering, styringsretten og arbeidstakerens lydighets- og lojalitetsplikt, medbestemmelse, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, permisjon og permittering, oppsigelse og avskjed, virksomhetsoverdra-gelse, håndheving, tvister og tilsyn, organisasjonene og tariffavtaler samt kollektive arbeidstvister. Fremstillingen er illustrert med tegninger og figurer. Den er oppdatert siden forrige utgave (2009) med hensyn til lovgivning, tariffavtaler, rettsavgjørelser osv. frem til 22. juni 2013. Den har i tillegg innarbeidet regler for statstjenestemenn med basis i tjenestemannsloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen for staten. Boken har oversikt over litteratur og lovforarbeider samt doms- og sakregister.

Eskeland, Ståle. Strafferett. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 632 s. ISBN 978-82-02-41005-6.

Fremstillingen er skrevet som lærebok og gir en systematisk innføring i alminnelig norsk strafferett. Forfatteren fremhever juridisk metode som helt sentral for studentene. Hovedvekten er derfor lagt på å beskrive og forklare problemstillinger og resonnementer som brukes, eller bør brukes, når man skal ta stilling til hva som er gjeldende strafferett. Hovedstrukturen er den samme som i tidligere utgaver med ordning i fem hoveddeler: «Innføring i strafferettslige problemstillinger», «Betingelser for straffbarhet», «Straff og andre reaksjoner», «Fullbyrdelse av straff og andre reaksjoner» samt «Strafferettslig forståelse». Boken er oppdatert siden forrige utgave (2006) med hensyn til lovendringer, rettspraksis og juridisk litteratur og er à jour per 1. januar 2013 når det gjelder Høyesteretts avgjørelser, med noen avgjørelser av senere dato. Noen avsnitt er skrevet om eller utvidet. Boken har litteraturoversikt samt lov-, doms- og sakregister.

Evju, Stein (ed.). Cross-border services, posting of workers, and multilevel governance. Oslo: Privatrettsfondet, 2013. 419 s. (Skriftserie / Department of Private Law, University of Oslo; 193). ISBN 978-82-7236-229-3.

Artiklene i boken er oppdaterte innlegg fra den andre FORMULA konferansen i Oslo i september 2010. Det internasjonale forskningsprosjektet FORMULA har fokus på EU/EØS-rettens regler om fri bevegelighet, spesielt av tjenester og arbeidskraft, og er finansiert av Norges forskningsråd. Boken inneholder følgende bidrag: «The FORMULA project: introduction and backdrop» / Stein Evju; «Labour market regulation as restrictions: a developmental study of ECJ case law at the interface between free movement and posting of workers» / Erik Sjödin; «Danish law on the posting of workers» / Martin Gräs Lind; «The Posting of Workers Directive – German reactions and perceptions» / Monika Schlachter; «The Dutch understanding of posting of workers in the context of free services provision and enlargement: a neutral approach?» / Mijke Houwerzijl; «Safeguarding national interests: Norwegian responses to free movement of services, posting of workers and the Services Directive» / Stein Evju; «Polish response to European developments» / Andrzej Marian Świạtkowski; «The age of innocence – and bey-ond» / Kerstin Ahlberg; «UK implementation of the Posting of Workers Directive 96/71/EC» / Tonia Novitz; «The struggle over the Services Directive: the role of the European Parliament and the ETUC» / Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård; «From Bolkestein to the Services Directive – and further» / Monika Schlachter and Philipp Fischinger. Boken har forfatterpresentasjoner.

Fanebust, Arne. Innføring i arbeidsrett: den individuelle del. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 341 s. ISBN 978-82-15-02061-7.

Fremstillingen er skrevet som lærebok i norsk arbeidsrett. De enkelte kapitlene behandler arbeidsretten som rettslig disiplin, kilder og kildespørsmål, arbeidsavtalen, allment om rett og plikt, styringsretten, arbeidstakers troskapsplikt, arbeidslønn, arbeidervern og arbeidsmiljø, arbeidstid og ferie, og til slutt et kapittel om opphør av arbeidsforhold. Siden forrige utgave (2002) er boken oppdatert med rettspraksis og lovstoff, bl.a ny arbeidsmiljølov og diskrimineringslov. Den har oversikt over litteratur og lover samt doms- og sakregister.

Forsman, Maria. Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013. 646 s. ISBN 978-91-39-01727-1.

Avhandlingen gransker og analyserer de ulike mulighetene og ansvaret som hviler på retten når det gjelder intervensjon ved foreldres overgrep mot barn. Dette blir diskutert fra et sosialrettslig og/eller strafferettslig synspunkt. Basert på voldens karakter beskriver boken hvilke handlinger og situasjoner som faller inn under de respektive rettsområdenes regelverk. Prosessuelle problemstillinger blir også diskutert. Arbeidet er forfatterens doktoravhandling som ble forsvart ved Umeå universitet 31. mai 2013. En presentasjon fins på universitetets nettsider: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-68837. Boken har sammendrag på engelsk, oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Fredriksen, Steinar. Innføring i straffeprosess. 3. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2013. 330 s. ISBN 978-82-05-44925-1.

Boken gir en grunnleggende innføring i den norske straffeprosessens hovedlinjer. Den er primært skrevet med tanke på studenter ved Politihøgskolen, men også for andre som ønsker å få et overblikk over hva faget straffeprosess inneholder. Boken er ført à jour med hensyn til ny lovgivning og rettspraksis siden forrige utgave (2009), og enkelte deler av teksten er omskrevet. Den har stikkord i margen, oversikt over litteratur samt doms‑, lov- og sakregister.

Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. Lærebok i merverdiavgift. 4. utg. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2013. 325 s. ISBN 978- 82-05-45468-2.

Boken er skrevet som en grunnleggende lærebok i merverdiavgift basert på norsk rett. Den redegjør for grunnprinsipper og hovedregler, kilder osv. og behandler merverdiavgift og inntektsskatt, transaksjonskravet, avgiftssubjektet, unntak og fritak, fradrag for inngående merverdiavgift osv. Boken brukes sammen med oppgavesamlingen «Merverdiavgift: spørsmål og svar» (6. utg. 2013. ISBN 978 82-05-45701-0). Den har litteraturoversikt og sakregister.

Gölstam, Carl Martin. Konkurrensrättens grunder. Uppsala: Iustus Förlag, 2013. 196 s. ISBN 978-91-7678-835-6.

Boken gir en grunnleggende innføring i svensk konkurranserett og redegjør for svenske og EU-rettslige regler på området. Den er skrevet som lærebok og med tanke på praktikere. Etter innledningen følger kapitler som redegjør for økonomiske begrep og teorier, markedet, forbud mot konkurransebegrensende samarbeid, horisontale og vertikale avtaler, lisensavtaler, misbruk av dominerende stilling, kontroll av foretakskonsentrasjoner, konkurranserettens regler og det offentlige, konkurranserettens grenser samt institusjoner, konkurranseprosessrett og sanksjoner. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Heide-Jorgensen, Caroline, Christian Bergqvist, Ulla Neergaard og Sune Troels Poulsen (eds.). Aims and values in competition law. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013. 336 s. ISBN 978-87-574-2799-8.

Bokens tema er EUs konkurranseregler. Den inneholder artikler basert på innleggene som ble holdt på en internasjonal forskningskonferanse ved Det juridiske fakultet ved København Universitet i september 2012. I innledningen redegjør redaktørene for reglene og temaene. Deretter følger følgende bidrag: «EU competition law from Rome to Lisbon – social market economy» / Giorgio Monti; «Consumer welfare in EU competition policy» / Svend Albæk; «The relationship between article 101 (1) TFEU and article 101 (3) TFEU» / Caroline Heide-Jorgensen; «Is there (still) room for non-economic arguments in article 101 TFEU cases?» / Chris Townley; «Can consumer welfare convincingly be said to be an objective of article 102 when the methodology relies on an inference of effects» / Liza Lovdahl Gormsen; «Use and abuse of competition law in pursuit of the single market: has competition law served as regulation subject to a quasi industrial policy agenda?» / Christian Bergqvist; «Services of general (economic) interest in EU competition law» / Johan van de Gronden; «State aid and economic development – the case of aid for research, development and innovation» / Sune Troels Poulsen; «The resilience of sector-specific competition law in the liberalized sectors: structural necessities or institutional inertias?» / Nina Boeger & Joseph Corkin; «Comments on public distortions of competition, state and the market» / Andreas Bartosch. Boken har forfatterpresentasjoner.

Høgberg, Alf Petter, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen. Rettssikker radikaler: festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 333 s. ISBN 978-82-02-39157-7.

Festskriftet er tilegnet professor Ståle Eskeland for å hedre ham på hans 70-årsdag 25. august 2013. I forordet redegjør redaktørene for jubilantens liv og virke som jurist. Deretter følger følgende bidrag: «Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning» / Erik Magnus Boe; «Til det rettslige voldtektsbegrepets genealogi» / Thomas Frøberg; «Strafferetten i vor vestindiske koloni» / Vagn Greve; «Politiets skadevoldende handlinger – et tosporet system» / Merete Havre; «Some thoughts on the problem of innocence» / Virginia E. Hench; «Om aktiv og passiv medvirkning» / Alf Petter Høgberg og Henriette Nilsson Tøssebro; «Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis» / Eivind Kolflaath; «The rhetoric of Tropes, literature, and law in the Data Retention Directive» / Arild Linneberg; «Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme» / Anders Løvlie; «The abolitionist stance» / Thomas Mathiesen; «Foretaksansvaret og foretaksintern forebygging – tid for ett skritt videre?» / Trond Eirik Schea; «De som kjenner helheten» / Thorvald Steen; «Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis» / Inger Marie Sunde; «Persons with disabilities in Norway: provisions for equality and accessibility in a human rights perspective» / Aslak Syse; «Den internasjonale straffedomstolens jurisdiksjon – rettslige og rettspolitiske perspektiver på kompetansen jurisdictione ratione personae & terrae» / Peter Ørebech. Boken har bibliografi over Ståle Eskelands publikasjoner samt forfatterpresentasjoner.

Haaskjold, Erlend. Kontraktsforpliktelser. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 735 s. ISBN 978-82-02-39432-5.

Boken gir en bred innføring i reglene som gjelder for fastleggelse av kontraktsforpliktelsers innhold: hvordan de oppstår, hvilket innhold de har, forfall eller opphør. Fremstillingen er delt i fem hoveddeler: grunnlag og beskrivelse av forpliktelsene, kontraktsrettslig lovgivning, avtaletolkning, standardvilkår og prestasjonsanalyse. Denne utgaven følger samme opplegg som første (2002), men behandlingen av enkelte praktisk viktige emner er vesentlig utvidet. Det gjelder særlig drøftelsen av kontraktsrettslige grunnprinsipper, reglene om utfylling og avsnittet om oppsigelse og avbestilling. Forfatteren bygger bl.a. på et stort antall eksempler fra rettspraksis. Boken har litteraturoversikt samt lov-, doms- og sakregister.

Jansson, Dominika Borg. Harmonizing national laws on human trafficking by implementing article 3 of the Palermo protocol: problems and reform. Uppsala: Uppsala universitet, 2013. xvii, 390 s. ISBN 978-91-506-2352-9.

Avhandlingens tema er menneskehandel og årsakene til at det, tross internasjonal innsats og handelens kriminelle karakter og omfang, fins så få fellende dommer på området. Forfatteren undersøker Palermoprotokollens betydning, spesielt artikkel 3 med FNs definisjon av menneskehandel, og hvilke konsekvenser denne har hatt for den nasjonale lovgivningen i Sverige, Polen og Russland. Arbeidet er forfatterens doktoravhandling som ble forsvart ved Uppsala universitet 13. september 2013. En presentasjon av avhandlingen fins på universitetets nettsider: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201768. Boken har sammendrag på svensk, oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt domsregister.

Jönsson, Fredrik. Praktisk personskaderätt. Stockholm: Jure Förlag, 2013. 223 s. ISBN 978-91-7223-501-4.

Læreboken behandler grunnlag og betingelser for forsikringsselskapenes avgjørelser om personskadeerstatning etter svensk rett. Den gir en detaljert innføring i hva som kreves for at erstatning skal komme til utbetaling. Fremstillingen bygger på praktiske eksempler og viser beregninger ved tap av inntekt, tort og svie, varige mén, død osv. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Kihlman, Jon (red.). Elektronisk signering: en antologi. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013. 144 s. ISBN 978-91-39-01731-8.

Bakgrunn for boken er en utbredt usikkerhet når det gjelder elektronisk signering og gyldigheten av elektroniske dokumenter. I forordet sier redaktøren: «Den ska visa att det juridiska regelverket sällan sätter upp några hinder mot elektronisk kommunikation eller mot elektronisk signering.» Boken inneholder følgende bidrag: «Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer» / Jon Kihlman; «Elektroniska avtal i internationell handel» / Bo Thomaeus; «Telefonavtal och elektroniska avtal med konsumenter» / Bertil Bengtsson; «Standardavtal i elektronisk miljö» / Fredrik Roos; «Elektroniska rättshandlingar och avtalsrättsliga tidsfrister» / Patrik Fältström; «E-post, sms och annan elektronisk kommunikation som bevismaterial i domstol» / Patrik Schöldström; «Bevisbörda och beviskrav vid invändning om underskriftsförfalskning – särskilt om elektroniska signaturer» / Henrik Bengtsson; «Hur analyserar man äktheten av ett dokument?» / Sabine Rütten, Jesper Holmquist, Helene Andersson; «Elektronisk avtalssignering och elektroniska handlingar inom arbetsrätten» / Annamaria Westregård; «Förfalskning av elektroniska dokument» / Josef Zila; «Om elektronisk ansökan och närliggance förvaltningsrättsliga frågor» / Christina Wikström; «Elektroniska signaturer i aktiebolag» / Carl Svernlöv; «Elektroniska signaturer och offentlig upphandling» / Helene Rosén Andersson; «Elektroniskt rörliga skuldebrev» / Mikael Mellqvist. Boken har sakregister.

Kjelby, Gert Johan. Mellom rett og plikt til straffeforfølgning: den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 770 s. ISBN 978-82-02-41505-1.

Avhandlingen behandler de rettslige rammene for påtalemyndighetens skjønn når det gjelder valg og prioritering av hvilke saker som skal etterforskes og behandles. Innledningen redegjør for emnet og de organisatoriske rammene. Deretter følger kapitler om håndhevingsskjønnets rettslige forankring, grunnleggende rettslige føringer for håndhevingsskjønnet, menneskerettslige skranker for håndhevingsskjønnet, den relative påtalepliktens rettslige utvikling og rettshistoriske rammer og om hva som er påkrevd av allmenne hensyn. Arbeidet er forfatterens doktoravhandling som ble forsvart ved Universitetet i Bergen 14. desember 2012. En presentasjon fins på universitetets nettsider: http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Kjelby_Gert.html. Boken har oversikt over litteratur, offentlige dokumenter og riksadvokatens rundskriv samt doms- og sakregister,

Kjelland, Morten. Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering: en analyse av EU-domstolens og Transportklagenemndas praksis, med refleksjoner over forvaltningsrettslige, prosessrettslige og rettssosiologiske sider. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 542 s. ISBN 978-82-15-02143-0.

Boken undersøker flypassasjerers formelle og faktiske rettigheter ved forsinkelse og kansellering. Analysen er basert på tolkninger av en rekke EU-dommer og praksis fra den norske Transportklagenemnda, supplert med empiriske undersøkelser for å kartlegge styrken i det faktiske rettighetsvernet. Boken har en innledende del om tema og metode. Deretter følger «Fra politikk til passasjerrettigheter» og «Fra passasjerrettigheter til reelt passasjervern». Siste del har tittel «Samlende betraktninger». Fremstillingen er illustrert med tabeller, figurer og diagrammer. Som vedlegg følger analyseskjemaer, intervjuguide osv. til den empiriske undersøkelsen. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter, nettsider samt doms- og sakregister.

Kjønstad, Asbjørn (red). Nye trender i rettsvitenskapen. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2013. 152 s. ISBN 978-82-05-45075-2.

Boken er blitt til i forbindelse med at den rettsvitenskapelige gruppen ved Det Norske Videnskaps-Akademiet holdt et seminar 9. mai 2012 om «Nye trender i rettsvitenskapen». I forordet fremhever redaktøren fire hovedtrender de siste tiårene: en sterk internasjonalisering, juridisk metode- og rettskildespørsmål er tatt opp til debatt, stadig nye rettsområder blir debattert, og det utformes nye spørsmål i gamle fag. Artiklene er ordnet etter tema, med en hovedartikkel og kommentarartikler til hvert tema. Det er lagt vekt på kortfattede artikler som kan leses av både jurister og andre interesserte. Boken inneholder følgende bidrag: «Nye trender i rettshistorieforskningen» / Dag Michalsen; «Nye trender i rettshistorieforskningen, særlig om samerett og menneskerettigheter» / Carsten Smith; «Nyere trender i rettshistorieforskningen, en kort kommentar» / Kirsti Strøm Bull; «Utfordringer til rettskildelæren» / Hans Petter Graver; «Nye trender i rettskildelæren/allmenn rettsteori: kommentar til Gravers juridiske metodesyn» / Erik Magnus Boe; «Rettskildelæren og ‘The single right answer’» / Fridthjof Bernt; «Internasjonaliseringen av retten (menneskerettigheter, EU/EØS-rett og komparativ rett)» / Christoffer C. Eriksen; «‘Internasjonalisering av retten’: noen kommentarer» / Eivind Smith; «Nye trender i familie- og arveretten» / Tone Sverdrup; «Nye trender i familie- og arveretten: noen sidebemerkninger til Tone Sverdrups innledning» / Kai Krüger; «Om ægteskab, familie og relationer i et retligt ændringsperspektiv» / Kirsten Ketscher; «Nye trenger i norsk barnerettsforskning» / Trude Haugli; «Utfordringer for barnerettsforskningen» / Lucy Smith; «Barnevern – rettigheter for barn og betydningen av det biologiske prinsipp» / Gudrun Holgersen; «Nye trendar i strafferettsvitskapen» / Jørn Jacobsen; «Utviklingstrekk innenfor strafferett og straffeprosess» / Jens Edvin A. Skoghøy; «Saken som kan endre norsk strafferett» / Nils Christie; «Nye trendar i formueretten» / Kåre Lilleholt; «Formuerett – nye trender» / Thor Falkanger; «Formueretten og internasjonaliseringen» / Viggo Hagstrøm.

Myhrer, Tor-Geir. Bastet og bundet: rettslige rammer for bruk av håndjern. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. 187 s. ISBN 978-82-15-01594-1.

Boken behandler reglene for bruk av håndjern etter norsk rett. Den redegjør også for kravene Den europeiske menneskerettskonvensjonen stiller til nasjonal lovgivning og praksis. Hovedvekten er på politiets bruk av håndjern, men også andre etaters bruk er behandlet. Boken redegjør også kort for reglene i de andre nordiske landene og Storbritannia. Den har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Nielsen, Ruth. EU labour law. 2nd ed. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013. 553 s. ISBN 978-87-574-2566-6.

Boken gir en systematisk oversikt over arbeidsretten i EU, med en gjennomgang av gjeldende rett og utviklingen fra 1958 og frem til 2013. Fremstillingen inneholder følgende ti kapitler: «Introduction», «Sources of EU labour law», «Collective labour law», «Information, consultation and participation», «Free movement of workers and union citizens», «Equality and non-discrimination», «Employment contracts and employment relationships», «Restructuring of businesses», «Working environment law», «Conclusion». Boken har litteraturoversikt samt doms- og sakregister.

Næss, Mona. Virksomhetsoverdragelse. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 207 s. ISBN 978-82-15-01425-8.

Boken behandler problemstillinger som oppstår i forbindelse med overføring av oppgaver eller virksomhet fra en arbeidsgiver til en annen. Spørsmålet er hvilke rettigheter arbeidstakerne har i slike situasjoner og når den norske arbeidsmiljøloven kapittel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse får anvendelse. Reglene har bakgrunn i EU-direktiver og er utviklet gjennom en omfattende rettspraksis fra EU-domstolen. Siktemålet er en mest mulig praktisk bok som beskriver og dels analyserer rettspraksis. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Petri, Gunnar. Svensk upphovsrättshistoria. Uppsala: Iustus Förlag, 2013. 120 s. ISBN 978-91-7678-854-7.

Fremstillingen inneholder en rettshistorisk redegjørelse av forfatternes rettigheter på 1400-tallets Venedig og fremover til ny svensk lov om opphavsrett til litterære og andre kunstverk i 1960. Boken er en forkortet og omarbeidet versjon av forfatterens doktoravhandling fra 2008 med tittel «Författarrättens genombrott» (ISBN 978-91-7353-247-1). Den har forslag til videre lesning samt sakregister.

Ravna, Øyvind. Finnmarksloven – og retten til jorden i Finnmark. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2013. 517 s. ISBN 978-82-05-42505-7.

Antologien inneholder en samling artikler som drøfter retten til jorden i Finnmark og reglene gitt i finnmarksloven. Den belyser og analyserer rettssituasjonen og ser bl.a. på retten til bruk av beiteområder og jaktmarker samt retten til andre naturressurser og hvilke rettsgrunnlag disse rettighetene hviler på. Boken er delt i følgende hoveddeler: «Rettshistorie og rettskultur», «Prosessen fram mot loven», «Noen rettsspørsmål av betydning når eksisterende bruks- og eierrettigheter skal avklares», «Prosessreglene om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn», «Finnmarksloven – oppsummering og avsluttende drøftinger». Boken har sammendrag på samisk og engelsk, oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt lov-, doms- og sakregister.

Rui, Jon Petter. Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. 533 s. ISBN 978-82-15-02054-9.

Hovedtema for boken er analyse og vurdering av rettsreglene som har som formål å bekjempe hvitvasking. Det er fokus på norske regler, men med rettssammenlignende studier av tilsvarende regler i Danmark og Sverige samt Tyskland og England. Innledningen redegjør for fenomenet hvitvasking, internasjonale aktører og tiltak mot hvitvasking. Andre del behandler kriminalisering og sanksjoner. Tredje del analyserer og vurderer rettsreglene i den norske hvitvaskingsloven. Fjerde og siste del har tittel Perspektiv og diskuterer nye strategier mot økonomisk kriminalitet. Som vedlegg følger hvitvaskingsloven med forskrift. Boken har litteratur-oversikt, oversikt over lover, konvensjoner, traktater, direktiver, rekommendasjoner mv. med forarbeider samt doms- og sakregister.

Schei, Tore, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie. Tvisteloven: (lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister): kommentarutgave. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 2 b. (1451 s.). ISBN 978-82-15-02030-3 (b. 1), ISBN 978-82-15-02229-1 (b. 2).

Verket er en kommentar til den norske tvisteloven og følger lovens systematikk. Lovens kap. 1–20 er kommentert i første bind. Andre bind inneholder kommentarer til kap. 21–37. Hvert kapittel har en egen innledning. Til hver paragraf følger henvisninger til forarbeider, eventuelle lovendringer og til den tidligere tvistemålsloven. I denne utgaven er kommentarene bearbeidet på grunnlag av et omfattende rettskildemateriale som er kommet til siden første utgave i 2009 da loven var ny. Boken er à jour med rettspraksis per 31. januar 2013. Begge bind har stikkord i margen. Bind 2 har lovspeil for tvisteloven og tvistemålsloven, litteraturoversikt samt lov-, doms-, konvensjons- og sakregister.

Skogvang, Susann Funderud. Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. 302 s. ISBN 978-82-15-02126-3.

Avhandlingen drøfter rettsgrunnlaget for private rettigheter til fiske i saltvann etter norsk rett. Første del redegjør for temaet og rettslige utgangspunkter. Forfatteren undersøker deretter fiske basert på eiendomsrett til strandgrunn, såkalte strandfiskerettigheter, og fiske i fjorder og kystnære farvann med tilknytning til bosted, som benevnes hjemmefiskerettigheter. Arbeidet er forfatterens doktoravhandling og ble forsvart ved Universitetet i Tromsø 1. juni 2012. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt lov-, doms og sakregister.

Sluijs, Jessika van der. Professionsansvars försäkring: avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law. Stockholm: Jure Förlag, 2013. 341 s. ISBN 978-91-7223-516-8.

Fremstillingen er en kontraktsrettslig studie som behandler obligatorisk ansvarsforsikring for advokater, revisorer, eiendomsmeglere og forsikringsmeglere. Dette er virksomheter som etter svensk rett krever bevilling, og utøverne er forpliktet til å tegne ansvarsforsikring. Første del undersøker profesjonsansvarsforsikringens kontekst. Andre del undersøker ansvarsforsikringsavtalen. Forfatteren bygger undersøkelsen på tradisjonelt rettskildemateriale, på en gjennomgang av et stort antall forsikringsvilkår og i tillegg intervjuer med praktiserende jurister som har særlig kompetanse når det gjelder denne forsikringstypen. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter, forsikringsvilkår, elektronisk materiale samt doms- og sakregister.

Sommer, Tine. Can law make life (too) simple?: from gene patents to the patenting of environmentally sound technologies. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013. 653 s. ISBN 978-87-574-3119-3.

Avhandlingens kjerne er den moderne patentretten slik den er blitt utfordret av især den bioteknologiske utviklingen. Miljørettslige, handelsrettslige og EU-rettslige aspekter er også inkludert med det formål å plassere patentretten i en global og dynamisk virkelighet. Undersøkelsen fokuserer på patentering av genmateriale fra mennesker og dyr og patentsystemet sett i lys av klimaendringsdebatten. Arbeidet er forfatterens doktoravhandling som ble forsvart ved Aarhus Universitet 30. august 2013. En presentasjon fins på universitetets nettsider: http://law.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/doktorafhandling-om-ny-teknologi-og-patentret/. Som vedlegg følger bl.a. tabelloversikter over ulike sykdommer. Boken har sammendrag på dansk, litteraturoversikt samt doms- og sakregister.

Stenvik, Are. Patentrett. 3. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 490 s. ISBN 978-82-02-37175-3.

Boken gir en bred fremstilling av patentretten, basert på den norske patentloven og Den europeiske patentkonvensjonen. Den er skrevet som lærebok og håndbok for praktikere, med en omfattende gjengivelse av lovforarbeider, rettspraksis og annet materiale. Boken er inndelt i følgende kapitler: «Innledning», «Patentsøknaden og dens behandling», «Oppfinnelsesbegrepet», «Oppfinnelser som ikke er patenterbare», «Nyhet og oppfinnelseshøyde», «Patentrettens subjekt», «Ugyldighet, overføring og bortfall», «Eneretten», «Patentvernets omfang», «Sanksjoner mot patentkrenkelser», «Prosessuelle spørsmål» og «Overføring, lisensiering mv.». Siden forrige utgave (2006) er mye skjedd på området, både når det gjelder lovendringer og domspraksis. Dette er tatt inn ved at avsnitt er omskrevet og noen er nyskrevet. Boken har oversikt over litteratur og lovforarbeider samt doms- og sakregister.

Storvik, Birgitte Langset. Forvaringsstraff. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. 217 s. ISBN 978-82-02-40564-9.

Boken gir en innføring i hva forvaringsstraff er. Første del redegjør for regelverk, historikk osv. Deretter følger kapitler om tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, vilkår for å idømme forvaring, forvaringens lengde, gjennomføring av forvaringsstraff og løslatelse. Som vedlegg følger utdrag fra den norske straffeloven og forvaringsforskriften. Boken har liste med ordforklaringer, oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Westermark, Dennis och Monica Lagercrantz. Om nyemission. Stockholm: Norstedts Juridik, 2013. 444 s. ISBN 978-91-39-01655-7.

Boken gir en praktisk innføring i det legale arbeidet ved nyemisjoner av aksjer og behandler de ulike stegene under prosessen. Praktiske eksempler illustrerer problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med prospektreglene, inngåelse av emisjonsgarantiavtaler, tegning, tildeling og registrering av aksjene osv. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter samt doms- og sakregister.

Wiggen, Janicke. Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: kontraktsbegrepets grenser. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 305 s. ISBN 978-82-15-02085-3.

Med utgangspunkt i anskaffelsesdirektivets kontraktsbegrep undersøker avhandlingen direktivets anvendelse på samarbeid i offentlig sektor. Etter innledningen, som redegjør for temaets bakteppe, følger undersøkelser av anskaffelsesdirektivets grunnleggende anvendelsesområde, unntaket for utvidet egenregi og kontraktsbegrepets grenser, egentlig egenregi og kontraktsbegrepets grenser, kontraktsbegrepets grenser utenfor tilfellene av egenregi samt sammenfatning og avsluttende betraktninger. Arbeidet er en oppdatert versjon av forfatterens doktoravhandling som ble forsvart ved Universitetet i Oslo 16. mai. 2012. En presentasjon av avhandlingen fins på universitetets nettsider: http://www.jus.uio.no/ifp/fors-kning/arrangementer/disputaser/2012/wiggen_janicke. Boken har litteratur-oversikt samt domsregistre og sakregister.

Winge, Nikolai K. Kampen om arealene: rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. 443 s. ISBN 978-82-15-02200-0.

Avhandlingen reiser spørsmål om dagens rettsregler bidrar til helhetlige vurderinger av arealbruken i norsk utmark. En vesentlig del er rettet mot den rettslige reguleringen som gjelder etablering av vindkraftverk og større kraftlinjer. Etter innledningen følger kapitler som behandler reguleringsregimer og styringsmidler i arealforvaltningsretten, prosessuelle krav til utbyggingsregimet, materielle krav i utbyggingsregimet, bevaringsregimets styringsmidler i utbyggingssaker, arealplanlegging som styringsmiddel for å sikre en helhetlig utmarksforvaltning samt et siste kapittel om bokens funn og enkelte rettspolitiske refleksjoner. Arbeidet er i all hovedsak en gjengivelse av forfatterens doktoravhandling som ble forsvart ved Universitetet i Oslo 4. oktober 2012. En presentasjon av avhandlingen fins på universitetets nettsider: https://www.jus.uio.no/ior/forskning/arrangementer/disputaser/2012/winge_nikolai.html. Boken har oversikt over litteratur og offentlige dokumenter, lov- og forskriftsregister, forvaltningspraksis mv. samt doms- og sakregister.