Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kjønnsubalanse blant historikere – bare et spørsmål om tid?

Er dr.art fra NTNU og forsker 1 ved NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hun har gjennom mange år forsket på tematikk knyttet til kjønn og utdanning, for eksempel i OECD- prosjektet «New Millennium Learners» (2008–2010). På NIFU har Tømte vært involvert i flere prosjekt knyttet til kjønn i høyere utdanning, blant annet «Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapport» (2012).

Er PhD fra Syddansk Universitet og forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus. Egelands forskning dreier seg om kjønn i/og arbeidsliv generelt og kjønn i akademia spesielt. Egeland er opptatt av kjønnsubalansen i akademia sett i lys av tradisjonelle arbeidslivstema som arbeidstid og ulike tilknytningsformer, og som et resultat av ulike forståelser av og forventninger til kjønn og vitenskap. Egeland har vært prosjektleder for blant annet den seneste tidsbrukundersøkelsen som er blitt gjennomført i den norske universitets- og høgskolesektoren.

Den norske universitets- og høgskolesektoren er preget av både horisontal og vertikal kjønnsubalanse i de faglige toppstillingene. Mens kvinner i dag utgjør den største andelen av studentene, er bare 25 prosent av professorene i sektoren kvinner. Kvinner og menn fordeler seg videre på ulike fag og fagområder av akademia med en slik grad av systematikk at det ser ut som om noen fag rett og slett tiltrekker menn mer enn kvinner, mens andre fag tiltrekker kvinner mer enn menn. Denne både vertikale og horisontale kjønnsubalansen stemmer ikke overens med det bildet man ellers har av Norge som et land hvor kjønnslikestilling ses på som en viktig norm og verdi. I denne artikkelen skal vi utforske noen av de organisatoriske, kulturelle og diskursive aspektene ved kjønnsubalansen i akademia og hvordan denne i noen tilfeller til og med blir forstått som uproblematisk eller ubetydelig ved å se nærmere på et spesifikt fag, som alltid har vært en slags «gutteklubb» i norsk akademia, nemlig historie. Basert på en studie av et konkret fagmiljø vil vi vise og argumentere for at måten historie som et fag og historikeren som fagperson fremstilles og forstås på, har bidratt til opprettholdelsen av kjønnsubalansen øverst i stillingshierarkiet i faget.

Gender imbalance among historians – just a question of time?

In Norway, the university and university college sector is characterized by both vertical and horizontal gender imbalance in terms of permanent, high ranking academic positions. While women today dominate among the student population, only twenty-five percent of the professors in the sector are women. Women and men furthermore find themselves located in different disciplines and scientific fields in academia with such systematism that some disciplines and fields appear to attract mostly men while others appear to attract mostly women. This horizontal and vertical gender imbalance does not fit with the general picture of Norway as an egalitarian society. This article explores some of organizational, cultural and discursive aspects of this imbalance and how it may even be understood as insignificant or unproblematic in an otherwise egalitarian context by probing into a specific discipline that has always been an «old boys’ club» in the relatively «young» Norwegian academia, namely history. Based on a study of a specific history department we will show and argue that the way that history as a discipline and the historian as an academic figure are perceived have contributed to the persistent gender imbalance in this academic discipline in Norway.

Keywords: Gender imbalance, organization, academia, history
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon