Årets første nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning er den første utgaven til de nye redaktørene, Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft. Vi i Foreningen gleder oss til å følge tidsskriftet videre med de nye redaktørene i førersetet. Samtidig vil vi benytte anledningen til å takke avtroppende redaktører, Kari Jegerstedt og Hilde Danielsen, for prisverdig innsats i redaktørstolen(e).

Forening for kjønnsforskning har som formål å bidra til å bedre rammevilkårene som Forskningsrådet, myndighetene og andre institusjoner setter for norsk kjønnsforskning. For å få til dette arbeider vi aktivt med å skape og støtte opp om møteplasser for å diskutere fag og forskningspolitiske temaer. I 2014 opplevde vi stor oppslutning om flere av disse møteplassene. Noe som motiverer til videre innsats. I dette nummeret av tidsskriftet benytter vi derfor spalteplassen til å rette oppmerksomhet mot noen sentrale møteplasser for kjønnsforskere.

Én sentral møteplass er det årlige nasjonale kontaktmøtet der både sentre og nettverk for kjønnsforskning i universitet-, høgskole- og instituttsektoren samles. Forrige kontaktmøte fant sted i Oslo. I tilknytning til kontaktmøtet arrangerte Foreningen et dialogmøte der fagmiljøene bidro med en rekke viktige innspill til arbeidet som foregår i Forskningsrådet med å integrere kjønnsperspektiver på tvers av programporteføljen.

Dialogmøtet ble arrangert i samarbeid med KILDEN. KILDEN spiller en sentral rolle som kunnskapsformidler, informasjonsspreder og fasilitator for norsk kjønnsforskning. Arbeidet som nå er satt i gang med å fornye og utvikle Kilden, er etter Foreningens mening svært positivt og viktig for miljøet som helhet.

Kjønnforskning Nå! har blitt en viktig møteplass for kjønnsforskere og Foreningen har besluttet å legge sine generalforsamlinger til konferansen. Formålet er å ta pulsen på pågående forskning. Konferansen arrangeres annethvert år. Foreningen sørger for at arrangøransvaret går på rundgang mellom de største kjønnsforskningsmiljøene, og i år er det i Bergen det skjer, den 24.–26. november. Vi håper å se mange der!

Forening for kjønnsforskning samarbeider også med andre nordiske miljøer, blant annet gjennom NIKK og tidsskriftet NORA (Nordic Journal of feminist and gender research). Foreningen er medlem av styret og av redaksjonsrådet i NORA. Nåværende NORA-redaksjon holder til i Danmark. Høsten 2014 tok de initiativ til en nordisk konferanse. Konferansen, Nordic Voices, ble arrangert ved Roskilde universitet 5.–7. november 2014. Foreningen ser svært positivt på initiativene for å få på plass faste, faglige møteplasser også for det nordiske kjønnsforskningsfellesskapet.

Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning har vedtatt å bygge opp en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning. I perioden 2014–16 ledes forskerskolen av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning samler etablerte forskere og doktorgradskandidater fra ulike miljøer. I 2014 arrangerte forskerskolen et allmennkurs i kjønnsforskning på Sundvolden, den 2.–4. desember. Temaet for kurset var teoretiske posisjoner i norsk kjønnsforskning. Grunnlaget for å konsolidere et kjønnsforskningsmiljø på tvers av andre faglige skillelinjer legges gjennom denne formen for faglig møteplass, så Foreningen oppfordrer med dette til engasjement fra bredden i norsk kjønnsforskning for fremtidige kurssamlinger.

Forening for kjønnsforskning har gjort en betydelig innsats for å bli mer synlig i året som har gått. Vi har blant annet utviklet nye nettsider og etablert en Facebook-side som stadig får flere følgere og mer aktivitet. Men Foreningen trenger medlemmer for å bestå! Vi vil derfor oppfordre Facebook-følgere og lesere av Tidsskrift for kjønnsforskning til å melde seg inn i Foreningen. Arbeidet med å jobbe for kjønnsforskningens vilkår blir ikke noe mindre viktig i tiden fremover. En fyldig medlemsmasse gjør Foreningen til en enda sterkere aktør vis a vis Forskningsrådet og myndighetene. Du kan enkelt melde deg inn via en elektronisk innmeldingsportal på kjonnsforskningsforeningen.no.

Godt nytt år!

Hilsen fra

Styret i Forening for kjønnsforskning i Norge