Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kjære leser
(side 107-109)
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 110-126)
av Anne-Jorunn Berg
SammendragEngelsk sammendrag

Kyborgen – den slemme piken som svevde rundt i kyberrommet – hvor ble det av henne? Forsvant hun sakte i takt med kyberrommets alminneliggjøring? Jeg vil argumentere for at den materielle vendingen med fordel kan dra nytte av innsikter ved Donna Haraways arbeider som ofte glemmes, spesielt med tanke på skillet mellom natur og kultur, det menneskelige og det ikke-menneskelige. Karen Barad er en forsker som ofte nevnes som eksponent for den fornyede interessen for feministisk materialitetsteori. Jeg diskuterer hennes begrep om «agential realism» nærmere, et begrep som er vanskelig å oversette til norsk. Det knytter seg flere utfordringer til begrepet, blant annet hviler Barads ideer tungt på hennes nylesning av Niels Bohr og kvantemekanikken. Kyborgen løser spørsmål om materialitet på andre måter gjennom begrepet om det materiellsemiotiske, et begrep som fanger politikk/kritikk eksplisitt, og med fordel kan løftes fram som inntak til den materielle vendingen.

What happend to the the Cyborg? On feminist theories of materiality

The Cyborg – the naughty girl which bounced around in cyberspace – where did she go? Did she just fade away? In this article I argue that what today is called «new materialism» or the «material turn» can take advantage of insights from Donna Haraway’s works that are often forgotten, especially with regard to the distinction between nature and culture, the human and the non-human. First, I want to highlight the context of the Cyborg, that is, stories that cling to the Cyborg, and hence feminist theories of materiality. Next, I discuss how the renewed interest for materiality may open up new possibilities for feminist research. Here, Karen Barads «agential realism» is crucial, and I will examine the concept in more depth. In conclusion, I highlight some challenges I see in light of the fact that the inspiration for Barad’s work comes from quantum mechanics. These are challenges that the Cyborg through the concept of the materialsemiotic resolves in different and perhaps more adequate ways given the context of feminist theory and politics.

Vitenskapelig publikasjon
(side 127-148)
av Ingvil Førland Hellstrand
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen sporer jeg en endring i kroppsliggjøringen av den Andre i science fiction-TV-seriene Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager og Battlestar Galactica: fra synlig forskjell til teknologisk reforhandling til passering. Science fiction-sjangeren er full av politiske monstre: ikke-menneskelige karakterer som kroppsliggjør den Andre på måter som synliggjør hvordan ontologiske forståelser av det «menneskelige» er nedfelt i historiske normer og ideologier. Jeg foreslår at science fiction er en fruktbar innfallsvinkel for å diskutere spørsmål om identitet og tilhørighet i lys av passering og andregjøring. Jeg er særlig interessert i hvordan innvirkningen av teknologi i og på kroppen bidrar til å utfordre mennesket som en stabil og avgrenset eksistens.

Political monsters. Passing as human in the science fiction TV series Star Trek and Battlestar Galactica

This article identifies a shift in the mode of embodying the Other in the science fiction TV series Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Voyager and Battlestar Galactica: from visibly marked difference to technological hybridization to passing. As a genre, science fiction is full of political monsters: nonhuman characters that embody the Other in ways that exposes how an ontological understanding of the «human» as an exceptional subject is embedded in historical norms and ideologies. I suggest that science fiction provides a particular lens through which it is possible to consider questions about identity and belonging at stake in the dynamics of passing and Othering humanness. I am particularly concerned with how the impact of technology in and on the body contributes to challenge the human as a stable and fixed being.

Vitenskapelig publikasjon
(side 149-167)
av Ardis Storm-Mathisen & Jo Helle-Valle
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen, som bygger på den norske delen av et større nordisk prosjekt, analyserer databruk på ulike sosiale arenaer for en gruppe 12- og 13-åringer i en bydel i Oslo. Analysen anvender et praksisteoretisk kjønnsperspektiv og argumenterer for det som kalles et ikke-kjønnssentrert kjønnsperspektiv. Dette innebærer at kjønn alltid ses på som et aspekt av konkrete handlingsfelt. Undersøkelsen er basert på spørreskjema, intervjuer og feltarbeid. Resultatene fra undersøkelsene viser at kjønn er en viktig faktor i de unges IKT-bruk, men at i hvilken grad og på hvilke måter kjønn spiller en rolle påvirkes av en rekke andre forhold.

ICT use at school and in the family: a practice-theoretical study of gender

This article, based on the Norwegian part of a comparative Nordic research project, analyses various ICT practices among youths in a suburb in Oslo. The analysis applies a gender perspective that draws on practice theory and argues for a non-gender-centric gender perspective. This implies that gender is always approached as part of specific social fields. The research is built on surveys, interviews and fieldwork. The results demonstrate that gender is an important factor in accounting for differences in ICT use, but to what extent and in what ways gender plays a role are affected by various other social factors.

Begrepet
(side 168-172)
av Francesca Ferrando
Engelsk sammendrag

Posthumanism is something you want to know about. Not only will it enrich your academic work, but it will add invaluable perspectives to your existence.

(side 173-178)
av Donna Mccormack
Nytt fra foreningen
(side 194-195)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon