Foreningen for kjønnsforskning i Norge representerer bredden i norsk kjønnsforskning. Medlemmene har bakgrunn i et mangfold av teoretiske perspektiver og empiriske forskningsinteresser. Og norsk kjønnsforskning er i stadig utvikling. Men vi trenger en felles plattform.

At kjønnsforskningen er et tverrfaglig forskningsfelt, viser debatten som gikk over flere numre i Tidsskrift for kjønnsforskning for et par år siden (fra og med 2/2010 til og med 3/2011). Åpne fagteoretiske og fagpolitiske debatter som synliggjør forskjellige posisjoner, er både nødvendig og viktig for å utvikle faget. Og til det trenger vi en robust plattform, som et eget kjønnsforskningsprogram.

Programmet Kjønnsforskning hadde sin avslutningskonferanse den 19. april i år. Foreningen mener det er svært gode grunner for å etablere et nytt kjønnsforskningsprogram!

Styret i foreningen mener at et eget forskningsprogram er den beste måten å sikre en felles plattform på. Det er positivt at det etableres et nasjonalt kjernemiljø for forskning på kjønnslikestilling ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Med det har vi et anker for kjønnsforskning fremover. Det er også positivt at kjønnsforskning skal integreres i den øvrige programporteføljen i Norges forskningsråd. Men, vi tror ikke at dette er tilstrekkelig for å videreutvikle kjønnsforskningen som et tverrfaglig felt. For å forankre og videreføre grunnforskning og teoriutvikling, trengs et dedikert program. Til grunn for dagens integreringsstrategi ligger (dessuten) et premiss som handler om at kjønn integreres der det «forstås som relevant», slik divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Jesper Simonsen, formulerte det i sitt innlegg under avslutningskonferansen til kjønnsforskningsprogrammet på Litteraturhuset i Oslo. Spørsmålet dette reiser er imidlertid, hvordan og av hvem skal kjønnsforskningens relevans vurderes? Et program som setter kjønn i fokus, kan bidra til å belyse nettopp slike spørsmål.

I kjølvannet av at kjønnsforskningsprogrammet er lagt ned og at Forskningsrådets integreringsstrategi iverksettes, oppstår et behov for nye arenaer for at forskningsfeltet skal kunne utvikle seg videre. Vi ønsker med dette å utfordre kjønnsforskere til å komme med innspill til debatten om kjønnsforskningens framtidsutsikter og muligheter, slik Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO har gjort det, ved å ta til orde for et program under rammen av «Kjønn +». Vi ønsker oss flere slike innspill fra ulike kjønnsforskningsmiljøer.

Hva slags program for kjønnsforskning bør vi i fellesskap kjempe for – og hvorfor?

Ved å reise denne type spørsmål, kan vi bidra til å synliggjøre behovet for eksistensen av et kjønnsforskningsprogram parallelt med at Forskningsrådet iverksetter integreringsstrategien. Det ene utelukker ikke det andre. Tvert imot!

Styret:

Siri Øyslebø Sørensen (medlem)

Marjan Nadim (medlem)

Fredrik Langeland (medlem)

Ingrid Birce Muftuoglu (medlem)

Mona Renolen (medlem)

Marianne Løken (nestleder)

Kari Nyheim Solbrække (leder) FORENING FOR KJØNNSFORSKNING I NORGE