Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for kjønnsforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for kjønnsforskning er et tverrfaglig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet. Tidsskriftet ble startet under navnet Kvinneforskning i 1977 og endret navn til Tidsskrift for kjønnsforskning i 2005.

Tidsskriftet publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser, både som temahefter og i åpne hefter. Tidsskriftets hovedseksjon er fagvurderingsbasert.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, lærere og studenter innenfor alle fagområder der kjønnsperspektiv inngår samt policymakere og andre med interesse for spørsmål som angår kjønn og likestilling i ulike deler av samfunnet.

Tidsskriftet utgir artikler hovedsakelig på norsk, mens også dansk, svensk og engelsk.

Tidsskrift for kjønnsforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Kilden kjønnsforskning.no, og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger årlig. Tidsskriftet utgis med åpen tilgang (open access).

Vil du skrive? Se mer informasjon her.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Beret Bråten
Postdoktor-stipendiat, Helsetjenesteforskningen (HØKH) Akershus Universitetssykehus (permisjon fra forsker-stilling på Fafo)/Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. beret.braten@ahus.no

Mari Teigen, forsker I, leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning, Oslo. mari.teigen@samfunnsforskning.no

REDAKSJONSSEKRETÆR
Elin Rekdal Müller, Kilden Kjønnsforskning.no. elin@kilden.forskningsradet.no

REDAKSJONSRÅD
Hege Andreassen, Senterleder, senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø
Marit Aure, Professor, Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø
Hilde Bondevik, Professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 
Aina Landsverk Hagen, Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, Oslo
Aase Kristine Lundberg, Forsker II, Nordlandsforskning, Bodø
Stine Bang Svendsen, Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Thomas Walle, seniorrådgiver, Musea i Sogn and Fjordane

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no

Tidsskrift for kjønnsforskning
KILDEN
Postboks 564
1327 Lysaker

Tel.: (+47) 22 03 80 83 / 22 03 80 80
(Gjeldende fra årgang 41, 2017)

Tidsskrift for kjønnsforskning er et vitenskapelig tidsskrift som utgis med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.   
OM TIDSSKRIFTET 

Tidsskrift for kjønnsforskning inviterer forskere, stipendiater og viderekomne studenter til å levere inn tekster til vurdering for publisering. Bidragene kan være på norsk, svensk eller dansk. I enkelte tilfeller, der det er gode grunner for det, kan det også være aktuelt å motta engelskspråklige artikler.

Tidsskrift for kjønnsforskning publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet har fagfellevurderingsordning og er registrert som vitenskapelig publiseringskanal på nivå I i NSD – Norsk senter for forskningsdatas register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Fra 2017 utgis alt innhold i Tidsskrift for kjønnsforskning med åpen tilgang (open access).

Redaksjonens Call for papers finner du her:
http://kjonnsforskning.no/nb/tidsskrift-for-kjonnsforskning/vil-du-skrive 
 

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen for vurdering på epost: tidsskriftet@kilden.forskningsradet.no

Forfatter aksepterer ved innsending å publisere sin artikkel i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens

Før innsending ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Korte sammendrag med nøkkelord på norsk/svensk/dansk og engelsk er inkludert (se nedenfor)
 • Artikkelen er nødvendig anonymisert

KRAV TIL MANUSKRIPTET

Manuskripter som sendes inn til Tidsskift for kjønnsforskning må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.
 

RETNINGSLINJER FOR ARTIKLER

Kjønnsforskningen er tverrfaglig. Artiklene skal derfor presenteres slik at stoffet også blir tilgjengelig for lesere utenfor eget fagområde.

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Kvaliteten sikres gjennom bedømming av minst to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 50 000 tegn med mellomrom, inkludert noter og referanser.
 

INNSENDING

Manuskriptet sendes i to separate tekstfiler:

Tekstfil 1: Artikkelen som skal publiseres. Denne må følge manusskriptstandarden under.

Tekstfil 2: En anonymisert versjon av artikkelen. Forfatternavn og kontaktopplysninger fjernes, og eksplisitte selvreferanser tas ut (erstattes med xx).


MANUSSKRIPTSTANDARD

Manus som ikke følger standarden vil bli returnert artikkelforfatter.

Side 1 av artikkelen skal inneholde:
 • Forfatterens navn, tittel, arbeidssted, adresse til arbeidssted, telefon dagtid og e-postadresse
Side 2 av artikkelen skal inneholde:
 • Tittel på norsk: Den skal være kort og fengende og kan eventuelt ha en undertittel
 • Norsk sammendrag
 • 5-10 nøkkelord på norsk
 • Tittel på engelsk
 • Engelsk sammendrag, maks 200 ord
 • 5-10 nøkkelord (Keywords) på engelsk
NB: Det skal ikke forekomme noter i tittel, undertittel eller ingress. Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering kan legges til under overskriften «Om artikkelen» mellom selve artikkelen og referanselisten.

Side 3, artikkelen starter:
 • Format: Word
 • Antall tegn: Maksimum 50 000 inkludert mellomrom
 • Sidestørrelse: A4
 • Dobbel linjeavstand
 • Skrifttype: Times New Roman
 • Typestørrelse: 12 punkter
 • Bruk kursiv hvis ord skal utheves (ikke understrekning eller halvfet). Begrens bruken
 • Det skal være maksimum to overskriftsnivåer i artikkelteksten. De skal være korte og konsise
 • Korte sitater under tre linjer skal stå i anførselstegn « »
 • Lengre sitater skal ikke ha anførselstegn, men innrykk (NB! ikke mindre skriftstørrelse)
 • Forkortelser: Bruk et minimum av forkortelser i teksten. Skriv dem heller helt ut
 • Noter skal være i form av sluttnoter (ikke fotnoter) og med tallformat 1, 2, 3 osv. – ikke romertall

Litteraturhenvisninger i teksten

Referanser i teksten skrives med forfatters etternavn og publikasjonens utgivelsesår: Moi (1998).

Hvis forfatter ikke er nevnt i teksten, oppgis etternavn og utgivelsesår i parentes: (Moi 1998).

Sideangivelse oppgis etter utgivelsesåret: (Moi 1998:26).

Henvises det til forskjellige publikasjoner fra samme forfatter og fra samme år, angis det med bruk av a, b, c etter årstallet: (Moi 1998a, 1998b).

Hvis det er to forfattere, oppgis begge etternavn. Hvis det er mer enn to forfattere, oppgis alle navn ved første referanse. Bruk deretter «mfl.»: (Moxnes, Børtnes og Ensjø 2002), (Moxnes mfl. 2002).

Skill mellom referanser innen samme parentes ved å bruke semikolon: (Moi 1998; Andersen 2000).
 

LITTERATURLISTEN

Litteraturlisten er en viktig del av artikkelen, og forfattere må kvalitetssikre også denne samt følge tidsskriftets mal for litteraturliste.

All litteratur det henvises til, skal stå alfabetisk etter forfatters etternavn og med fullstendige opplysninger i en egen litteraturliste bakerst – med overskriften Litteratur.

Vi ønsker hele fornavn, ikke bare forbokstaver.

Husk denne navneregelen: Eneforfatter og første nevnte forfatter skrives: Etternavn, Fornavn. Øvrige forfattere skrives: Fornavn Etternavn. Hvis det er flere forfattere til en tittel, skal alle forfatternavn nevnes, men er det flere enn tre, kan mfl. benyttes.: Haavind, Hanne mfl. 1994.

Når det er to eller flere forfattere, benyttes og mellom de to sistnevnte forfatterne: Moxnes, Halvard og Jostein Børtnes.

Hvis det oppgis to eller flere arbeider av samme forfatter, settes det eldste arbeidet først.

Bøker (boktittel i kursiv):
Tucker, Judith 1985. Women in Nineteenth Century Egypt. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikkel i tidsskrift (artikkelens tittel i anførselstegn, tidsskriftets navn i kursiv, årgang uten parentes, nummer i parentes, sidetallhenvisning og til sist DOI-kode):
Ellingsæter, Anne Lise 2014. «Nordic earner-carer models – why stability and instability?», Journal of Social Policy 43 (3): 555–574. https://doi.org/10.1017/S004727941400021X.

Artikkel i antologi (artikkelens tittel i anførselstegn, antologiens navn i kursiv):
Børtnes, Jostein 2002. «Likekjønnet kjærlighet og guddommelig begjær». I: Halvor Moxnes, Jostein Børtnes og Dag Øistein Ensjø (red.): Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken. Oslo: Gyldendal akademisk.

Doktoravhandlinger (tittelen på avhandlingen i kursiv):
Aarseth, Helene 2008. Hjemskapingens moderne magi. Doktoravhandling, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Offentlige dokumenter (tittelen i kursiv):
NOS 1938. Representativ boligtelling i Norge 1. november 1938. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Aviser (tittelen i kursiv):
Skartveit, Hanne 2018, 13. januar. «Sex, journalistikk og politikk», VG.

Aftenposten 2017, 16. november. «#stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater».

Nettadresser (nettsidens overskrift i kursiv):
SSB 2009. Menn dominerer framleis styreromma.
http://www.ssb.no/ner/arkiv/art-2009-06-12-01.html. (Lastet ned 12.02.2010.)
 

DOI-NUMMER

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv i Crossref. http://search.crossref.org/

En DOI er en unik kode for elektroniske objekter, og er en internasjonal standard for pålitelig identifisering av blant annet en elektronisk artikkel. En DOI har mange viktige funksjoner, som at den gjør en tekst bedre søkbar og forenkler registreringen av impact factor. Se f.eks.: https://no.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
 

TABELLER, FIGURER/ILLUSTRASJONER

Tabeller må leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres. Tabeller nummereres fortløpende og plasseres på riktig sted i manus.

Figurer/illustrasjoner/grafer etc. skal leveres som egne, nummererte filer i egnet filformat (for eksempel .eps, .jpg, eller .pdf) med henvisning i manus.

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere med åpen tilgang. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten.

Vi tar gjerne forslag til illustrasjoner i forbindelse med artiklene. Tidsskriftet kan gjengi illustrasjoner dersom alle rettigheter er avklart og tillatelse til bruk er gitt og eventuelt økonomisk oppgjør har funnet sted før artikkelen antas for publisering av redaksjonen, eller illustrasjonen omfattes av åndsverkslovens §§ 22-23 («sitatretten»).  Illustrasjoner som inngår i vitenskapelige artikler faller som regel inn under den nevnte sitatretten, og kan gjengis vederlagsfritt og uten å innhente tillatelse fra opphavsperson. Som unntak fra sitatretten regnes illustrasjoner som ikke inngår som nødvendige og relevante for artikkelens faglig-vitenskapelige innhold som helhet, og/eller som det ikke henvises til i artikkelteksten. Kontakt redaksjonen dersom du er i tvil. Bilder bør ha en oppløsning på minst 300 dpi.
 

VURDERINGSPROSESSEN

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, refuseres eller eventuelt kan godkjennes med mindre revisjoner eller med større revisjoner. Hvis redaktøren ber om revisjoner, vil forfatter få en frist for dette, normalt 30 dager etter tilbakemelding fra redaksjonen.
 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftet, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE) og Vancouver-konvensjonen for medforfatterskap.

https://www.idunn.no/info/publiseringsetikk
 

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN

Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Fra dette tidspunkt er det ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen.

Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen returneres til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.
 

RETNINGSLINJER FOR BOKOMTALER

Alle bidrag til Tidsskrift for kjønnsforskning må presenteres slik at de er tilgjengelige for et bredt publikum. Dette krever en viss popularisering, dvs. at stoffet presenteres i en form og med et språk som mottakere fra andre fagområder kan forstå. Bokmeldingen bør helst være både informativ og vurderende. Det er ikke galt å være kritisk, men like viktig å fremheve gode som svake sider. Det er viktig å prøve å fange forfatterens intensjoner og faglig-teoretiske posisjon. Gi gjerne en antydning om arbeidets anvendbarhet: For eksempel studenter, allmenn interesse, spesialister osv. I omtale av redigerte bøker er det ikke nødvendig å behandle alle bidragene.

Ved avtale om bokmelding gis en tidsfrist for når omtalen skal leveres. Det er viktig at denne fristen overholdes. Dersom det allikevel skulle vise seg vanskelig, må forsinkelser meldes i god til, og ny frist må avtales.

Informasjon som skal være med: Ditt navn, bokas forfatter/redaktør, bokas tittel, ISBN-nummer, forlag, utgiversted og årstall.

Mellomtitler gjør det lettere å lese. Lag gjerne et par-tre slike!

Omfang: Bokmeldingen bør ikke overstige 1500 ord.

Teksten skal være så ren som mulig, det vil si uten unødvendige formateringer.
Redaksjonen kan foreta mindre endringer av redaksjonell art. Ved større endringsforslag vil forfatter bli kontaktet. All korrektur ivaretas av redaksjonen. Manus må derfor være nøye gjennomlest og kontrollert før det sendes inn.

Forfatteropplysninger: Alle forfattere bes om å sende med opplysninger om navn, tittel, arbeidssted, adresse til arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse.
 

ETTER PUBLISERING

Tidsskrift for kjønnsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med rettighets-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Forfatter vil motta en epost med lenke til artikkelen når den er publisert.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon