Det er ikke uvanlig med uenighet om juridiske grensedragninger, slik som kommer fram i trygde-skandalen. Men konsekvensene av denne uenigheten henger sammen med valg av strategi for vår tilknytning til Europa.