Finst det ein nordisk modell for forvaltningsreformer? Kva kjenneteikn har i tilfelle ein slik modell? Dette spørsmålet blir analysert i ei bok som kjem ut i år. Boka viser at det er felles kjenneteikn ved nordiske reformer som skil denne modellen klart frå andre europeiske modeller for reform.