Etterevaluering av elleve statlige investeringsprosjekter viser at det er få som overskrider kostnadsrammen, men også få som har realistiske samfunnsmål. Noen ganger tolkes samfunnsøkonomisk lønnsomhet som samfunnsmål, men dette er vanligvis et for snevert suksesskriterium.