Saksbehandlerne i NAV utøver i stor grad skjønn i behandlingen av brukernes saker. Denne skjønnsvurderingen ligger innenfor lovens rammer, men det er ulike idealer som ligger til grunn for hvordan saksbehandlerne bruker skjønnet til å avgjøre en sak.