Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-5)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Mål- og resultatstyringsregimet i offentlig sektor har vært igjennom en periode med hard kritikk. Kritikerne mener at systemet er både for strengt og for unøyaktig. Andre mener at kritikerne har misforstått hva systemet består i.

(side 6-7)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Det er vanskelig å få folk til å akseptere et system de ikke forstår hensikten med. Dette gjelder også mål- og resultatstyring. Hvis offentlig ansatte ikke forstår verdien av rapportene de leverer, må man forbedre forklaringene. Det mener målstyringens fremste forsvarer, Øystein Børmer.

(side 8-10)
av Bjørn Ølberg
Sammendrag

Styring i offentlig forvaltning utfordres daglig av faglighetens selvforståelse. Faglige «kongedømmer» er etablert på de fleste oppgaveområder. Å frabe seg kontroll og oppfølging synes å være en tydelig strategi når faglige grenser trues.

(side 11-12)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De statlige sektorselskapene bør ha mer konkrete mål for virksomheten, og evalueres systematisk. Det kommer fram i et høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Både rapportering og evaluering skal sikre at selskapene bidrar sterkere til å oppnå sektorpolitiske mål.

(side 13-14)
av Arild Aspøy
Sammendrag

– Det finnes liten sikker og objektiv kunnskap om selskapenes bidrag til sektorpolitisk måloppnåelse, sier Knut Utvik og Carlo Thomsen som har ledet arbeidet med høringsnotatet om sektorselskaper.

Tidstegn
(side 15-16)
av Pål Mugaas
Sammendrag

Sissel C. Motzfeldt: Prosjektleder for Klart lovspråk. Ansatt i Difi. Har tidligere jobbet i Statskonsult, hos Riksantikvaren og i Statens informasjonstjeneste. Er filolog med tilleggsutdannelse innen kommunikasjon. Har et mellomfag i offentlig rett.

(side 17)
av redaksjonen
(side 18-19)
av Pål Mugaas
Sammendrag

Lover skal skrives bedre. En ny arbeidsmetode skal sørge for at språket i lovene blir lettere å forstå, samtidig som det blir presist nok. Skriveverksteder med språkeksperter og brukertesting på aktuelle målgrupper skal føre til færre henvendelser fra brukerne, færre tvister og flere riktige vedtak.

(side 22-23)
av Guri Idsø Viken & Inger Johanne Sæterbakk
Sammendrag

Dialog er et nøkkelord på norske arbeidsplasser generelt og i den norske stat spesielt. Tidligere statsråd Jonas Gahr Støre var svært opptatt av dialog, og brukte det som virkemiddel både for å redde verden og redde norsk helsevesen. Ingen av delene fungerte spesielt bra, men alle er fortsatt enige i at dialog er viktig.

Påtegninger
(side 24-25)
av Øystein Blymke
Sammendrag

Regjeringen har ambisjoner om å forenkle offentlig sektor. Den vil fjerne unødig regelverk, men den omfattende utviklingen mot rettighetsbaserte offentlige ytelser vanskeliggjør denne forenklingen. Det samme gjør den generelle rettsliggjøringen av offentlige avgjørelser.

(side 28-31)
av Anette Haug
Sammendrag

Hjelpen når ikke frem til de som trenger det mest! Det er mangelfull koordinering, og lokale krefter blir ikke tatt tilstrekkelig hensyn til! De samme svakhetene påpekes igjen og igjen når humanitære katastrofer får plass i media. Er det læringsmulighetene det skorter på? Eller evnen og viljen?

(side 32-34)
av Bjørn Holstad
Sammendrag

Offentlige virksomheter må i større grad dele data for å fjerne tidstyver i forvaltningen og gjøre hverdagen enklere for folk flest. I dag blir for mange data innhentet unødvendig mange ganger. En katalog over hvilke offentlige data som finnes, ville effektivisere byråkratiet og styrke demokratiet.

Røde tråder
(side 35-36)
av Kari Andresen
Sammendrag

Ledere i staten skal oppleve mer frihet, økt tillit og mindre detaljstyring, sier regjeringen. Noen ledere mener selv at størrelsen på handlingsrommet er mye opp til de enkelte lederne å kreve, andre at viktige rammebetingelser må endres først.

(side 37-38)
av Kari Andresen
Sammendrag

I vår begynte regjeringen revideringen av Plattform for ledelse i staten fra 2008, dokumentet som angir basis, rammer og prinsipper som ligger til grunn for statlig lederskap og arbeid med å utvikle bedre ledere.

(side 39-40)
av Kari Andresen
Sammendrag

- Ledelse basert på New Public Management er kommet for å bli. Kravet om tillitsreformer er likevel et slagkraftig alternativ til ensrettet målstyring og resultatbasert ledelse ifølge Kjell Arne Røvik.

(side 41-42)
av Ole Jørgen Ranglund, Pål Ellingsen & Kristian Aasbrenn
Sammendrag

Profesjonelle førstelinjeansatte skaper ikke bare fornøyde brukere. De er også i posisjon til å observere og gjøre vurderinger som ledelsen ikke er i posisjon til å gjøre. Ledere trenger derfor å skape arenaer, kultur og rutiner for å bringe førstelinjas erfaringer og innsikt inn i organisasjonens hverdag som et supplement til kontinuerlig brukerdialog og brukermedvirkning.

(side 44-46)
av Haldor Byrkjeflot
Sammendrag

I de siste årene har det vært et mål for mange reformer å «gjenoppfinne» og avbyråkratisere byråkratiet. Forestillingen om at det finnes et offentlig etos og at byråkratiet er bærer av sentrale verdier som nøytralitet, lojalitet og faglig integritet har blitt utfordret.

Aktuelt
(side 48-50)
av Morten Egeberg & Jarle Trondal
Sammendrag

Norske direktorater og tilsyn har direkte samarbeid med EU-kommisjonen og EU-byråer, i likhet med hva som er tilfelle for tilsvarende forvaltningsorganer i EUs medlemsland. Dette gjør at forvaltningsorganene får både en nasjonal og overnasjonal styringslinje. EUs direkte innflytelse over de enkelte landenes gjennomføringsevne er blitt adskillig sterkere.

(side 51-53)
av Arild Aspøy
Sammendrag

I balansen mellom politisk styring og folkelig tillit spiller forvaltningens uavhengighet en stor rolle. Tillit er avgjørende for å få gjennomført politiske vedtak, men blir denne tilliten sterkere eller svakere når stadig flere etater blir uavhengig av direkte politisk styring?

(side 54-55)
av Tonje Jelstad Sandanger
Sammendrag

Er teknologien til hinder eller hjelp i NAVs arbeid for å oppfylle sine mål om brukerfokus og enhetlig, effektiv praksis? I en ny doktoravhandling kommer det fram at fordi IKT-systemene er rigide, blir triksing med systemene nødvendig for å håndtere jobben.

(side 56-58)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Den norske produktivitetskommisjonen vil bli sterkt inspirert av den danske kommisjonen. Det kan bety at den foreslår å utsette alle offentlige tjenester for konkurranse fra private leverandører.

(side 59-61)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Produktivitetskommisjonen har fått som mandat å la seg inspirere av reformer i land som Danmark og Australia, og av OECD dokumenter. Dette legger ikke noen begrensninger på oppdraget, ifølge mannen som skal lede arbeidet. Det vil bare bedre kommisjonens egen produktivitet.

(side 62-63)
av Svein Tore Marthinsen
Sammendrag

Etter regjeringsskiftet har Stortinget igjen blitt en viktig lobbyarena. Under Stoltenberg-regjeringen rettet mange lobbyister energien mot regjeringskontorene, noe som kanskje var en feil strategi. Nå er Stortinget igjen sentrum for grupper som vil påvirke politikk.

(side 64)
av Pål Mugaas
Sammendrag

Hvem: May Britt Brokke

Hvor: Jobber i publikumsveiledning hos Skatt Øst, Lillestrøm. Seks ansatte.

Bakgrunn: Jobbet i Skatteetaten siden 2002, først på Akershus fylkesskattekontor, så her på publikumsveiledning siden 2008. Tidligere i Posten. Har VGS, sekretærlinje fra Treider, i tillegg til kurs gjennom etaten.

Jobber sammen med: En trivelig gjeng hvor alle har jobbet lenge i etaten og kompetansemessig utfyller hverandre godt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon