Foto: Twitter.com.

- Åpenhet, ansvarlighet og integritet skal sikre et mer effektivt, sikkert og stabilt NATO. Det sa Norges NATO-ambassadør Vegard Ellefsen under lanseringen av et nytt program for integritetsbygging i Sørøst-Europa.

Integritetsbygging er et satsningsområder NATO har utviklet i sammenheng med sitt engasjement i Afghanistan og Sørøst-Europa. Det ble initiert i 2007, som en del av arbeidet med å etablere velfungerende institusjoner for god styring i tilknytning til aktiviteter og militære aksjoner hvor NATO har vært og er involvert, og ledes i dag av delegasjonene fra Belgia, Norge, Polen, Storbritannia og Sveits.

The Tailored Programme for South Eastern Europe ble lansert i NATO-hovedkvarteret i Brussel 13-14 desember 2012, som et ledd i arbeidet med å gjøre landene i Sørøst-Europa bedre i stand til å møte de politiske og forvaltningsmessige utfordringene medlemskap i internasjonale organisasjoner som NATO medfører.

- Dette inkluderer forebygging og bekjempelsen av korrupsjon, maktmisbruk og nepotisme, sier en av de norske initiativtakerne til programmet, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Dif) Svein Eriksen, som er spesielt opptatt av å utrede kandidatlandenes juridiske, organisatoriske og praktiske forutsetninger for å kunne lykkes med dette.

Effektiv sikkerhet

- NATO er et verdifellesskap basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper. Dette inkluderer demokratisk kontroll av de væpnende styrker, slik at vi kan sikre at skattepengene blir brukt på en fornuftig måte og oppnå høyest mulig grad av sikkerhet i våre operasjoner, sa assisterende generalsekretær i NATO, ambassadør Dirk Brengelmann ved lanseringen av det nye programmet. Oppstarten nå er et resultat av at NATOs stats- og regjeringssjefer på toppmøtet i Chicago i mai 2012, la spesiell vekt på betydningen av økt åpenhet, ansvarlighet og integritet i forsvars- og sikkerhetssektoren i dette området.

Bakgrunnen var, som lederen for Montenegros forsvarsseksjon ved NATO-hovedkvarteret, Krso Perovic, påpekte, at forsvars- og sikkerhetssektoren er en veldig sensitiv sektor i nyetablerte demokratier. Også når det gjelder slike ting som anbudsprosesser og kjøp av varer og tjenester, hvor faren for korrupsjon er stor. Han takket derfor for dette initiativet, som i følge ambassadør Ellefsen var kommet på NATOs dagsorden etter flere samtaler mellom bulgarske og norske representanter.

Svein Eriksen i Difi og underdirektør Morten Ringheim i Forsvars-departementet har ledet arbeidet med å utvikle detaljene i programmet, med midler fra Utenriksdepartementet. Men også andre land har vært involvert. I første rekke Bulgaria, som har integrert dette programmet i virksomheten til Det sørøsteuropeiske forsvarsministersamarbeidet (SEDM). Dessuten Sveits, som har bidratt med økonomisk og faglig støtte til programmet, og Italia, som leder for det sørøsteuropeiske forsvarsministersamarbeidet SEDM.

HVA ER GOD STYRING?

God styring kjennetegnes av:

  • forutsigbar, åpen og opplyst politikkutforming

  • byråkratisk profesjonalitet

  • ansvarlig utøvende myndighet

  • sterkt og deltagende sivilsamfunn

  • respekt for vedtatte lover og regler

Les mer om «What is good governance?» på worldbank.org.

HVA ER KORRUPSJON?

Korrupsjon oppstår når offentlige posisjoner misbrukes til privat vinning.

Les mer om «How do we define corruption?» på worldbank.org.

NATO er et verdifellesskap basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, sa Dirk Brengelmann, assisterende generalsekretær i NATO, på seminaret om korrupsjonsbekjempelse i forsvarssektoren som ble holdt 13-14 desember 2012. Til venstre for Brengelmann sitter Bulgarias viseforsvarsminister Avgustina Tsvetkova, og til høyre Norges ambassadør til NATO Vegard Ellefsen. Foto: NORDEL/K. Schie.

Mellomledernivået viktig

I alt 16 NATO-land vil være involvert i det spesielle integritetsbyggingsprogrammet og, som assisterende generalsekretær Brengelmann sa, står egentlig alle de landene som var representert under lanseringen av programmet i Brussel, overfor utfordringer knyttet til reform, fornying og styring av sine operasjonelle og institusjonelle kapasiteter for at NATO i fellesskap skal bli en mer effektiv og slagkraftig organisasjon.

- Dette er spesielt viktig i en tid med økonomiske utfordringer, mente Brengelmann, som understrekte at NATO gjennom dette programmet har vist villighet til å gi politisk støtte til utviklingen av gode styringssystemer og redusere risikoen for korrupsjon i forsvars- og sikkerhetssektoren i en region som har vist seg å ha store utfordringer på dette området.

- Slike endringer er imidlertid ikke gjort over natten, fremholdt Bulgarias viseforsvarsminister Avgustina Tsvetkova, som mente at ingen land kan akseptere korrupsjon i forsvars- og sikkerhetssektoren. - Men selv om dette er et arbeid som generelt sett har bred politisk støtte i de aktuelle landene, finnes det i praksis mange måter å unngå et regelverk på innen dette området, sa Tsvetkova til Stat & Styring etter møtet. Med erfaring fra Bulgaria pekte hun spesielt på hvor utfordrende det er for mellomlederne i de offentlige institusjonene å forholde seg til offentlige anbuds- og innkjøpsprosesser når de møter svært profesjonelle aktører som leverer varer og tjenester innen forsvars- og sikkerhetssektoren.

HVA ER INTEGRITETSBYGGING?

Integritetsbygging vil si å øke oppmerksomheten, fremme god praksis og etablere praktiske regler og rutiner som kan redusere risikoen for korrupsjon og dårlig styring, og styrke åpenhet og ansvarlighet.

Les mer om «Building Integrity (BI) Programme» på nato.int.

Kulturelle forskjeller

- Det skal minst to til for å være korrupt, påpekte Hellas´ ambassadør til NATO, Tryphon Paraskevopoulos, og startet med det en diskusjon om hvordan det institusjonelle rammeverket for bedre styring og mindre korrupsjon i forsvars- og sikkerhetssektoren for NATO-landene som helhet, må ta hensyn til både etterspørsels- og tilbudssiden i disse relasjonene. - Problemet er at korrupsjon ikke alltid sees på som korrupsjon, men som del av en kultur, minnet oberst Massimiliano Perrotta, fra sekretariatet for det sørøsteuropeiske forsvarsministersamarbeidet forsamlingen om.

- Dette er naturligvis en av utfordringene integritetsbyggingsprogrammet står overfor, sier Morten Ringheim fra Forsvarsdepartementet til Stat & Styring. Han har mange års erfaring fra arbeid på Balkan og vet at gode politiske intensjoner ikke alltid omsettes i praksis. Derfor legger han og Eriksen sterk vekt på at ideen bak dette programmet ikke er å presentere ferdige løsninger som disse landene forventes å iverksette ut i fra et gitt regelverk, men å gjøre dem i stand til selv å se de problemene dårlig styring og utstrakt korrupsjon fører til slik, for at de selv kan finne frem til de beste løsningene på problemene.

Stor illegal økonomi

Etter Berlin-murens fall, Sovjetunionens sammenbrudd og den kalde krigens slutt, har forsvarsalliansen NATO i større grad spilt en politisk rolle i utviklingen av det europeiske kontinentet, og engasjert seg utenfor eget kjerneområde i løsningen av internasjonale og lokale konflikter gjennom stadig flere humanitære intervensjoner. På toppmøtet i Chicago i mai 2012, ble denne utviklingen revurdert og fokuset er nå tilbake på NATO som en forsvarspakt for det nordatlantiske samarbeidet. Til gjengjeld er NATOs kjerneområdet utvidet, og virksomheten skal i dag bidra til utviklingen av effektive og stabile demokratier i et vidt definert Europa og derved en høyere grad av kollektiv sikkerhet.

- Vi må arbeide for at alle medlemslandene i NATO fungerer best mulig også på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området, sier Eriksen og Ringheim, - slik at de blir netto bidragsytere til den kollektive sikkerheten NATO-samarbeidet skal ivareta. I dag er det i følge Adrian Kerry, seniorøkonom innen forsvars- og sikkerhetsøkonomi i det som kalles NATOs Security Challenges Division ved hovedkvarteret i Brussel, et stort problem i enkelte av de sørøsteuropeiske landene at den illegale økonomien er langt større enn den offisielle, og at korrupsjonen og de illegale transaksjonene hindrer utviklingen av en offentlig sektor og demokratisk kontroll med offentlige anbuds- og konkurranseprosesser.

Sikkerhet og solidaritet

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) definerer korrupsjon som «the use of public office for private gain». Derved er også problemene med korrupsjon spesifikt knyttet til staten som organisasjon og dens aktiviteter, fordi staten har et maktmonopol som i prinsippet ingen kan utfordre hvis ikke dette er en del av dens konstitusjonelle grunnlag.

I en internasjonal organisasjon som NATO, basert på ideen om kollektiv sikkerhet, vil det derfor være i alles interesse at de enkelte medlemsstatene fungerer mest mulig rasjonelt og i henhold til de prinsippene for god styring som ligger til grunn for organisasjonens felles verdier, normer og interesser. - Dette er den beste måten å fremme den kollektive sikkerheten på, sier Svein Eriksen fra Difi.

Ett av spørsmålene vi skal diskutere i tre oppfølgende artikler i Stat & Styring om NATOs integritetsbyggingsprosjekt, er om dette arbeidet også kan defineres som solidaritet over landegrensene og et ønske om å spre et felles verdisett til organisasjonens medlemsstater basert på de grunnleggende verdiene vi finner i demokratiet som politisk styringssystem og dets forankring i prinsippet om universelle menneskerettigheter og rettsstatens normative verdigrunnlag.

SAGT U​NDER SEMINARET

“Forsvars- og sikkerhetssektoren er en veldig sensitiv sektor i nyetablerte demokratier.”

Krso Perovic, leder for Montenegros forsvarsseksjon ved

NATO-hovedkvarteret.

“NATO er et verdifellesskap basert på demokrati, menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper.”

Dirk Brengelmann, assisterende generalsekretær i NATO.

“Ingen land kan akseptere korrupsjon i forsvars- og sikkerhetssektoren.”

Avgustina Tsvetkova, viseforsvarsminister i Bulgaria.

“Det skal minst to til for å være korrupt.”

Tryphon Paraskevopoulos, Hellas´ ambassadør til NATO.

“Problemet er at korrupsjon ikke alltid sees på som korrupsjon, men som del av en kultur.”

Massimiliano Perrotta, italiensk oberst, SEMD.

NY SERIE I STAT & STYRING

Internasjonal forvaltning er et nytt tema i Stat & Styring. I de kommende tre utgavene vil vi følge prosjektet “The Tailored Programme for South Eastern Europe”, som ble lansert i NATO-hovedkvarteret i Brussel 13-14 desember 2012.

Dette vil bli gjort i tett samarbeid med seniorrådgiver Svein Eriksen i Difi og underdirektør Magne Ringheim i Forsvarsdepartementet.

Følgende tema tas opp i kommende utgaver:

2-2012: Behovsanalyse: metodologi og gjennomføring

3-2012: Finnes det en internasjonal forvaltningspolitikk?

4-2012: Norsk lærdom av internasjonale erfaringer