Forvaltningsteknokratiet utg jør en stadig større fare for demokratiet.

Wikigurk

Mauritz Fredriksen fra Oslo har i Aftenposten 10. januar 2011 et forslag til Språkrådet om å innføre et nytt ord i norsk språk: ”Wikigurk: en lekket selvfølgelighet som presenteres som en sensasjon.” Stat & Styring støtter forslaget. Måten WikiLeaks arbeider på, og reaksjonene leder Julian Assanges har møtt beskyldninger om egne lovbrudd på, gir ikke akkurat inntrykk av et ønske om åpenhet i egne rekker – til tross for at Assange krav om åpenhet i offentlige forvaltningsprosesser generelt er helt på sin plass. Det beste som kan komme ut av denne saken er at også diplomater begynner å forstå at åpenhet er en av demokratiets sikkerhetsgarantier. Det diplomatiske korps oppfører seg fremdeles som om de er hevet over alminnelige demokratisk dannelse i et moderne samfunn.

Effektiv statsforvaltning

Temaet for det første nummeret av Stat & Styring i 2011 er ”effektiv statsforvaltning”. Temaet er utviklet i samarbeid med Senter for statlig økonomistyring (SSØ), og knyttet til deres årlige konferanse SSØ-dagen, som i år arrangeres 27. januar under tittelen ”Sam- men om forbedring”.

Spørsmålene som tas opp på konferansen, og som i stor grad presenteres på våre temasider, er knyttet til hvordan statsforvaltningen kan oppnå bedre effektivitet ved å samarbeide på tvers av styringsnivåer og sektorer. Spørsmålet er ikke nytt, men det er mer aktuelt enn noensinne fordi statsforvaltningen ser ut til å bli stadig mer fragmentert og ekspertstyrt. Som historikeren Kjell A. Jakobsen skrev i sin doktorgradsavhandling om ”Vitensregimer i norsk politikk fra 1870 til 1950”, skal den kjente økonomen, juristen og finansministeren Erik Brofoss en gang ha sagt at ”suffløren av og til kunne ha mer å si enn skuespilleren” i forholdet mellom politikk og forvaltning. Selv kalte han seg, i følge Jakobsen, en «politisk scenearbeider».

Partileder i Krf. Dagfinn Høybråten var inne på noe av det samme i Politisk kvarter på NRK P2 18. januar i år, da han pekte på at i stadig flere saker er det den statlige forvaltningen, og i første rekke spesialiserte direktorater og tilsyn, som bestemmer politikken. Med konkret henvisning til Maria Amelie-saken, og de stadige konfrontasjonene mellom borgere og politikere i lokalsykehussakene rundt om i landet, mente han at forvaltningsteknokratiet utgjør en stadig større fare for demokratiet. Vi kan gjøre annet enn å invitere til debatt.

Rettelser

I forrige nummer av Stat & Styring gjorde vi to store feil, som fra et redaksjonelt ståsted er så alvorlige at jeg som ansvarlig redaktør ønsker å rette oppmerksomheten om dette på lederplass.

Den første var at vi trykket et intervju som ikke var klarert med intervjuobjektet, førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Bergen, Johs. Hjellebrekke, som på oppfordring har sendt oss denne rettelsen: ’I Stat og Styring nr. 4/2010 intervjua Henrik Pryser Libell meg om sosial reproduksjon i norske elitar, under tittelen "Elitene reproduserer seg selv". Trass i gjentekne forsøk på opprettingar og korrigeringar frå mi side, er det trykte intervjuet vorte eit anna enn det eg sjølv gjorde klart eg kunne stå inne for. Mellom anna vert eg tillagt det synspunktet at eg "tror at hvis de gjør sine analyser på en bra måte, kan resultatene få internasjonal oppmerksomhet". Vurderingar av kvaliteten på, og betydninga av eigne arbeid gjer ein nok klokast i å overlate til andre, anten ein er forskar eller journalist."’

Den andre var at vi på side 57 kom i skade for å sette en feil billedtekst til illustrasjonen av boken IKT-basert innovasjon i offentlig sektor av Gjermund Lanestedt og Bendik Bygstad, som kom på Tapir akademisk forlag i 2010 og var anmeldt av førsteamanuensis Øystein Sæbø. Jeg beklager feilen.

Dessuten hadde det sneket seg inn en feil i våre sitater fra mennesker med makt … Det var ikke Abraham Lincoln som sa at ”Makt er plikt – frihet er ansvar”, men Marie von Ebner-Eschenbach. Hva Lincoln sa var: ”Nesten alle kan tåle motgang, men vil du prøve en manns karakter, så gi ham makt.”

Ansvarlig redaktør

Jan Erik Grindheim

Ansvarlig redaktør