Bibliotektet i Alexandria. Foto: Gerhard Zugmann

ÅPENHET er en grunnleggende verdi i et moderne demokrati. Men ofte diskuterer vi kun behovet for åpenhet i de politiske beslutningsprosessene det moderne demokratiet består av, og ikke i forhold til det som skjer i sammenheng med forvaltningen av disse vedtakene og den administrative myndighet den offentlige forvaltningen er gitt. I vårt intervju med statsråd Rigmor Aasrud kommer det klart frem at det i forbindelse med åpningen av Offentlig elektronisk postjournal er en sterk interesse for mer åpenhet og innsyn i hva den offentlige forvaltningen g jør. Siden journalen ble åpnet 18. mai 2010, har det kommet krav om innsyn i 61 882 av de 852 324 journalpostene som er lagt ut her. Hva de som ønsker innsyn håper å få ut av dette, avhenger antagelig av hvor godt de kjenner det lovverket som regulerer forholdet mellom oss som borgere og mellom oss og staten. Denne informasjonen kommer primært fra stiftelsen Lovdata, som i fjor fikk ny direktør, Odd Storm-Paulsen, som også er intervjuet i dette nummeret av Stat & Styring. Han presiserer at Lovdata bidrar til utgivelsen av Norsk Lovtidend og konsoliderer lover og forskrifter kontinuerlig slik at de alltid er ajourført. De samarbeider med domstolene om elektronisk publisering av rettsavg jørelser og publiserer også avg jørelser fra en rekke andre organer innenfor og utenfor landets grenser. For øvrig er vi også denne gangen opptatt av kostnadsutviklingen og organisatoriske utfordringer i norsk helsevesen, og av forholdet mellom departement og direktorat, som er en g jenganger i våre spalter. Konferansereporter Aase Marthe Horrigmo Johansen har kalt det et forhold mellom prinsipal og agent, eller leder og svarteper.

Red.