Vinneren av årets SSØ-pris er NORADs direktør Villa Kulild. Hun får prisen for tiltaket ”Bruk av evaluering i styring og beslutningsprosesser”.

S&S: Gratulerer som vinner av SSØ-prisen 2011. Hva betyr en slik pris for NORADs arbeid med å dokumentere effekter av norsk bistand og sammenlikne dette med vedtatte mål?

Kulild: Det er selvsagt en stor oppmuntring, og viser at det arbeidet som gjøres av vår Evalueringsavdeling er en viktig del av å sikre at vi både gjør tingene riktig og hjelper oss til å se om vi gjør de riktige tingene. En slik pris vil videre kunne bidra til ytterligere styrking av evalu- eringens rolle i norsk bistandsforvaltning. Å dokumentere resultater er ellers en del av den daglige kvalitetssikringen av norsk bistand, og gjøres av ansatte både i Utenriksdepartementet og Norad. Som kjent er det Utenriksdepartementet som forvalter storparten av bistanden. Norads rolle er i tillegg til å forvalte deler av bistandsbudsjettet, å gi faglige råd, kvalitetssikre og altså evaluere.

S&S: Hva var bakgrunnen for at dere satte i gang tiltaket ”Bruk evaluering i styring og beslutningsprosesser”?

Kulild: Evalueringsoppgaven ble overført fra UD til Norad i forbindelse med en større omorganisering for seks-syv år siden. Da fikk evalueringsarbeidet et tydelig mandat med stor grad av uavhengighet og flere ressurser. Ikke minst betydde det nye mandatet klarere krav til oppfølging av evalueringer i de deler av UD, utestasjonene og Norad som blir berørt av evalueringene. Denne læringseffekten har en sterk forankring i ledelsen både i Utenriksdepartementet og i Norad og dette gir et godt utgangspunkt for både en mer systematisk evaluering og bedre bruk av evalueringsrapportene.

S&S: Hvilke effekter har den systematiske tilnærmingen til bruken av evaluering gitt evalueringsenheten i NORAD og hva kan overføres til andre offentlige virksomheter av de erfaringene NORAD har gjort?

Kulild: Sammen med en økt vektlegging av effekten av bistand i vårt øvrige arbeid de siste fire-fem årene, har den mer systematiske evalu- eringen bidratt til økt bevissthet om hvor viktig det er å dokumentere resultater. Resultatene av evalueringene har også vært innspill i den løpende utviklingsdebatten både innenfor og utenfor bistandsforvalt- ningen. For Evalueringsavdelingen har det betydd at den har kunnet framstå med sterkere autoritet overfor resten av forvaltningen, noe som er svært viktig for å kunne utføre oppgavene. Så vidt jeg vet er vi det eneste statlige organet som organiserer evalueringsarbeidet på denne måten, og jeg mener våre erfaringer kan være interessante for andre etater.

S&S: Hvordan bruker NORAD evalueringsresultatene i sine beslutningsprosesser?

Kulild: Evalueringsrapportene er viktige for Norads rådgivingsarbeid på ulike sektorer, for eksempel i bistand til fiskerisektoren og på utdanningsområdet. Norad bruker også evalueringene i vårt resultatarbeid, for eksempel bygger våre årlige resultatrapporter delvis på evalueringsrapporter. Siden det er Utenriksdepartementet og ambassadene som forvalter det meste av bistanden, er de også primære brukere av rap- portene. Ansvarlige enheter er pålagt å lage oppfølgingsplaner for hver evaluering, og rapportere om konkrete oppfølgingstiltak. Evalueringene inngår også i grunnlaget for utarbeiding av politikk og handlingsplaner. Det var for eksempel tilfelle i utarbeiding av en handlingsplan for likestilling, og en evaluering av bistanden til Vest-Balkan blir nå brukt i utarbeiding av en stortingsmelding om norsk innsats i Sørøst-Europa.

JAN ERIK GRINDHEIM