HELSE- OG SOSIALKOSTNADER og mangelen på kostnadskontroll ved norske sykehus og helseforetak er det første temaet vi tar opp i dette nummeret av Stat & Styring. Jorun Kum- men, som tidligere arbeidet med økonomiske styringsverktøy i Legeforeningen, viser at sam- menlignet med flere stater i Europa ligger det norske helsevesenet etter i utviklingen av kvalitetsindikatorsystemer for spesialisthelsetjenesten, til tross for at det norske helsevesenet er blant de mest kostbare i verden, slik de siste tallene fra OECD viser. Spørsmålet om effektivitet, kostnad og styring i det norske helsevesenet har tidligere vært eget tema i Stat & Styring, men det er grunn til å ta dette opp ig jen når ingen ting blir g jort for å få utgiftene under kontroll. Overgangen til foretaksmodell for de enkelte sykehus og de regionale helseforetak- ene, skulle virke i motsatt retning, men det har ikke skjedd. Det bør derfor tas opp til debatt om dette var en riktig avg jørelse eller ikke. Foruten en skarp kommentar om den norske for- valtningens overadministrasjon fra Kristin Taraldsrud Hoff, ser prosjektleder Fredrik Wintheri Oslo Teknopol på behovet for økt offentlig privat samarbeid i forsknings- og utviklingspoli- tikken her i landet, Erling Fossen tar for seg det fremvoksende bloggdemokratiet, Aase Marthe Johansen Horrigmo studerer strandsonepolitikken og Winthers kollega, informasjonskon- sulent Hege Tollerud, tar for seg behovet for tettere nordisk samarbeid om utviklingen av et grenseoverskridende transportsamarbeid.

Red.