• Det samlede sykefraværet, målt ved antall tapte dagsverk i forhold til avtale dagsverk, var i andre kvartal 2009 1,4 prosent høyere enn andre kvartal 2001, men det har vært store variasjoner gjennom perioden.

  • Det samlede sykefravær fordelt etter næring viser at sykefraværet er redusert med om lag 8 prosent innen industrien, uendret innen helse og sosialtjenestesektoren og økt med om lag 8 prosent innen varehandel, hotell og restaurant.

  • Det legemeldte fraværet var 6,3 prosent i andre kvartal 2009. Dette er om lag om lag på linje med nivået i samme kvartal i 2001.

  • Egenmeldt fravær utgjorde 0,7 prosent i andre kvartal i 2001 og 0,8 prosent i andre kvartal i 2009, en økning på 14. prosent.

  • I forbindelse med inngåelse av den første IA-avtalen fikk arbeidstakere i IA-virksomheter utvidet rett til å bruke egenmelding i inntil 24 dager.

  • Det legemeldte sykefravær er nå på 7,9 prosent for kvinner og 5 prosent for menn.

  • Sykefraværsnivået for kvinner er høyere enn for menn i alle aldersgrupper.

  • Siden andre kvartal 2001, har det legemeldte fraværet blitt redusert med 1,7 prosent blant menn og økt med 0,4 prosent blant kvinner.

  • Relativ fordeling av sykefraværstilfellene etter diagnose viser blant annet at psykiske lidelser og svangerskapsrelaterte diagnoser forklarer en større del av det samlede fraværet i 2009 enn i 2001.

”Grunnlag for drøftinger om en ny IA-avtale”. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 13. november 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Kilde: ”Grunnlag for drøftinger om en ny IA-avtale”. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 13. november 2009, Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det legemeldte sykefravær er nå på 7,9 prosent for kvinner og 5 prosent for menn. Illustrasjonsfoto.