SYKELØNNSORDNINGEN har vært under debatt i Norge det siste året. Grunnen er den sterke veksten i antall mennesker som mottar en eller annen form for stønad over denne ordningen, i et av verdens rikeste land med en av de friskeste befolkninger noensinne. Samfunnsøkonom Villemann Vinje fra Civita, spør om det er nivået på sykelønnen som kan forklare det høye sykefraværet. Mens professor Morten Blekesaune ved Universitetet i Agder, spør om dette kan skyldes usikkerhet på jobben. Forsøkene på å forklare det høye sykefraværet i Norge er mange og sprikende. Det viste også Praxis-Sørs konferanse ”Arbeid og velferd” 20. mai i år i Kristiansand. Praxis-Sør er et samarbeid mellom offentlige etater på statlig og kommunalt nivå i Agder-fylkene, Knutepunkt Sørlandet, KS, Universitetet i Agder og Agderforskning som skal g jennomføre konkrete tiltak for praksisutvikling og økt innsats på forskning og utvikling i praksisfeltet. En av konklusjonene fra konferansen var at vi kan ikke diskutere sykelønnsor- dningen i Norge uten også å se på arbeidsmarkedet og de målene vi har satt for det norske velferdssamfunnet. Men da må vi kanskje også være mer villige til å sammenligne de norske ordningene med tilsvarende ordninger i andre land, skriver Aase Marthe Johansen Horrigmo i sine reportasjer fra konferansen. Nederland og Sverige blir ofte nevnt i denne sammenheng, men kanskje bør vi også g jøre som Nina Berven og Tord Skogedal Linden sier: se til USA og den revolusjonen i amerikansk velferdspolitikk som president Barack Obama forsøker å g jennomføre g jennom sin helsereform.

Red.