”Etter de siste måneders debatt om bruk og mulig misbruk av sykelønns ordningen i Norge er det på tide med en g jennomgripende helsereform også her i landet.”

BARACK OBAMA

ser ut til å få igjennom sin lenge etterlengtede helsereform. Den vil blant annet gi langt flere amerikanere en bedre forsikringsordning enn tilfellet er i dag, og skape et system som ligner mer på den universalistiske velferdsstasmodellen vi kjenner fra europeiske land.

Forskjellene vil likevel være store, også i årene som kommer. Grunnen til dette er den ulike politiske kulturen i Europa og USA. Mens europeerne ser ut til å velge likhet fremfor frihet, er det motsatt for de fleste amerikanere: frihet til å velge helse- og sosialpolitiske løsninger er viktigere enn likhet i tilgangen på dem.

Det finnes mange fordeler med den europeiske velferdsstatsmodellen sammenlignet med den amerikanske. Ikke minst måten den er organisert på i de skandinaviske landene, med sine kollektive institusjoner og individuelle løsninger. Men med de siste måneders debatt om bruk og mulig misbruk av sykelønnsordningen i Norge er det på tide med en gjennomgripende helsereform også her i landet.

STRAMMERE BUDSJETTER

og en omfat- tende kursendring i den statlige styring- spolitikken er hovedbudskapet i direktør Marianne Andreassens temaleder i dette nummeret av Stat & Styring. Hun peker på at finansministeren har varslet strammere offentlige budsjetter i årene som kommer, og at det derfor må legges mer vekt på effektivitet i offentlig sektor enn i dag.

Andreassens resept er klarere mål- og resultatstyring i statlige virksomheter, for å unngå en situasjon preget av at politiske mål og visjoner drukner i planlagte oppgaver og aktiviteter på svært detaljert nivå. Slik vi ser i mange av departementenes tildelingsbrev til underliggende etater.

”Det ligger en stor utfordring for forvaltningen i å operasjonalisere de overordnede målene bedre. En bedre iverksetting innebærer at oppgaver og aktiviteter tydeligere knyttes mot målene,” skriver Andreassen. Vi håper dette temanummeret av Stat & Styring vil bidra til en debatt rundt disse utfordringene, slik at fokuset for den offentlige sektors virksomhet kan være på resultater som har en klar sammenheng med langsiktige effekter og ambisjoner.

STAT & STYRING

vil fra neste nummer utvide redaksjonen med tre medlemmer, ansette en redaksjonssekretær og få et mindre og mer agendasettende redaksjonsråd. Aase Marthe Johansen Horrigmo vil gå inn som debatt- og bokredaktør, Erling Fossen vil få ansvaret for intervjuer og reportasjer, mens Kristin Taraldsrud Hoff vil bli kommentator. Vår faste fotograf i Oslo, Ida Næss Wangen, vil bli ansatt som redaksjonssekretær, med ansvar for Stat & Styrings nye hjemmeside og nyhetsbrev.

Redaksjonsrådet vil fortsette med forsker Trygve Gulbrandsen fra Institutt for samfunnsforskning, instituttstyrer og før- steamanuensis Kåre Hagen fra Institutt for offentlige styringsformer, Handelshøyskolen BI, fagsjef Signe Pape i KS og avdelingsdirektør Marit Stadler Wærnes i seksjon for ledelse, omstilling og medarbeiderskap, Direktoratet for forvaltning og IKT.

Omleggingen kommer samtidig med at det er opprettet en hjemmeside for tidsskriftet og et nyhetsbrev, som vil bli distribuert til abonnentene. På hjemmesiden vil det bli åpnet for debatt, og vi håper med dette at

Stat & Styring vil bli brukt som et forum for utviklingen av en mer kunnskapsbasert norsk forvaltningspolitikk i årene som kommer. Godt nytt år!

Ansvarlig redaktør