STATLIG STYRING MÅ UTLØSE MER SKAPERKRAFT OG ENGASJEMENT

I dette nummerets temadel har jeg som direktør i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) fått mulighet til å sette søkelyset på virksomhets- og økonomistyringen i staten. Det er flere problemer vi må gripe tak i nå dersom vi skal møte ambisjonene og utfordringene vi står overfor.

Vi må for alvor rette oppmerksomheten mot hvordan vi skal drive mål- og resultatstyringen, slik at vi bidrar til reg jeringens ambisjoner om at Norge skal ha den beste offentlige sektoren i verden. Vi møter også tøffere prioriteringsutfordringer fremover, blant annet som følge av økt antall eldre.

For at mål- og resultatsyringen skal virke – og da i forhold til læring og utvikling – må vi ha styringsmetoder som i større grad forener god faglig refleksjon og gir god etats- og virksomhetsstyring. Tjenesteleveransene og deres velferds- og samfunnseffekter må være i fokus – ikke kvelende dokumentasjon og rapportering som bare har til hensikt å legitimere det vi har g jort. Vi trenger å utløse mer skaperkraft og engasjement for en bedre stat.

Vi trenger ingen stor styringsreform i Norge, men vi trenger en kursendring i den statlige sty- ringen som g jør at vi får mer resultater ut av ressursene som fellesskapet finansierer.

Direktør Marianne Andreassen

Senter for statlig økonomistyring (SSØ)