FLYKTNINGESITUASJONEN i verden har endret seg de siste årene. Det er i dag flere internt fordrevne enn flyktninger, men det internasjonale rettsvernet for internt fordrevne er langt dårligere enn for flyktninger. Derfor står vi overfor helt andre utfordringer nå enn tidligere, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Elisabeth Rasmusson. Problemet er at folkerettens statlige suverenitetsprinsipp nesten uten unntak ser ut til å ha forrang fremfor de universelle menneskerettighetserklæringene til De forente nasjoner (FN), Europarådet og Den europeiske union (EU). For at det internasjonale rettsapparatet skal være mer i takt med dagens realiteter og fremtidens utfordringer, må dette endres. Et stort ansvar i denne sammenheng hviler blant annet på generalsekretæren i Europarådet, Torbjørn Jagland. Han bør få Norges uforbeholdne støtte i dette arbeidet.

BARN er blant de som rammest hardest i dagens interne statskonflikter og borgerkriger. Til tross for at FNs barnekonvensjonen med ettertrykkelighet nedfelte barns særskilte behov for og rett til beskyttelse g jennom internasjonal lov allerede for 20 år siden, slik Stein-Ivar Lothe Eide påpeker i dette nummeret av Stat & Styring. En av grunnene til dette kan være det internasjonale samfunnets handlingslammelse, spesielt i FN. Baste M. Ramsdal kaller FN en ”illusjon om internasjonal solidaritet”, og mener at verdensorganisasjonen i altfor stor grad preges av at medlemslandene ofte trekker i helt forskjellige retninger. FN-systemet trenger en grunnleggende overhaling bort fra dagens mellomstatlige traktatgrunnlag i retning av mer overstatlighet. EU kan være et godt sted å lære.