HR-MÅLINGER – trenger vi det? Spørsmålet ble reist på et netteverksseminar i Partnerforums regi 2. september i år. Med henvisning til et retorisk innlegg fra Thomas Hoff, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, skriver Aase Marthe at det er mange typer arbeidsmiljøundersøkelser på markedet i dag, og enda flere konsulentfirmaer som tilbyr å utføre slike undersøkelser. Men er disse undersøkelsene gode nok og trenger vi dem alle sammen? Spørsmålet har relevans langt utover dette konkrete eksempelet. For, som rådgiver i Steria, Camilla Fledsberg Vatne skriver, utg jør offentlige innkjøp av varer og tjenester i dag mer enn 330 milliarder i året og svært ofte er bestillerkompetansen i den offentlige forvaltningen ikke god nok i forhold til de kravene som stilles til slike prosesser fra tilbydernes side. Fornyings- og administrasjonsdepartementet utga nylig stortingsmeldningen Det gode innkjøp (Nr. 36, 2008-2009), som blant annet skal hjelpe forvaltningen til å bli en bedre kunde ved kjøp av tjenester utenfra. For, som Vatne sier, er det en urovekkende andel anskaffelser i offentlig sektor som ikke gir den nytteeffekten virksomhetene hadde håpet på, til tross for at det har vært brukt svært mye tid, krefter og penger på utformingen av tilbudsdokumentene, forhandlingene med tilbyderne og operasjonaliseringen av den endelige bestillingen ved iverksettelsen av prosjekter og tiltak. For den nye rødgrønne reg jeringen burde innkjøpsmeldingen og den nylig utgitte forvaltningsmeldingen (Nr. 19, 2008-2009) legges til grunn for en grundig g jennomgang av offentlig sektors kostnadsbruk generelt, og bruken av eksterne konsulenttjenester spesielt.

Red.