• Hver og en av oss eier 10 kvadratmeter offentlig bygningsmasse

  • 1/10 av kostnadene i helsesektoren er bygg- og eiendomsrelaterte kostnader

  • Dersom det kan spares 1 % ved å utbedre bygningsmassen i helsesektoren, vil det bety 1 mrd. per år i sparte utgifter

  • Det brukes 240 mrd. kroner på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), og ombygging i offentlig sektor per år, mot 125 mrd. kroner på nybygg

  • 1/3 av ventilasjonsanleggene i norske skoler er utilfredsstillende

Kilde: Multiconsult AS 2009.

Stor variasjon i antall kommunale selskaper

For ett år siden ble det registrert 2511 kommunale selskaper i Norge. Nordland, Møre og Romsdal samt Hordaland skiller seg ut med flest selskaper, bare i Nordland 236 stykker. Hovedgrun- nen til dette er at disse tre fylkene har flest kommuner, mens det i fordelingen av selskaper per kommune er de største byene som naturlig nok har flest. Det er 22 kommuner som har mer enn 20 kommunale selskaper, og på topp ligger Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Stavanger. Disse kommunene utgjør seks prosent av landets kommuner, men har hele 30.5 prosent av de kommunale selskapene. Fordelingen av kommunale selskaper på hovednæringer er:

  • Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting 29,0 %

  • Andre sosialtjenester og personlige tjenester 15,7 %

  • Kraft- og vannføring 15,1 %

  • Transport, lagring og kommunikasjon 13,7 %

  • Industri 11,6 %

Kilde: Bent Aslak Brandtzæg (2008): Kommunal selskapsstatistikk, Telemarkforskning-Bø, nr. 13/2008.

Akershus festning er en av de bygningene du som bor og betaler skatt til Norge er medeier i.

Strengere tiltak mot terror

Et klart flertall i Norge er positive til å gi myndighetene utvidede fullmakter ved mistanke om et nært forestående terrorangrep. Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste har gjennom The International Social Survey Programme vært med på å gjennomføre en undersøkelse i 33 land om tiltak mot terror. – Det er oppsiktsvek- kende at en så stor andel er positive til disse sterke virkemidlene, sier førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Han har i mange år forsket på terrorisme. Spørsmålet var: ”Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å …” (svarene burde ”absolutt” og ”antagelig” ha rett til er slått sammen):

Kilde: NSD Nytt nr. 4/2008.