Hvordan kan statlig styring og langsiktig planlegging utvikles til et felles beste innen demokratiets institusjonelle og verdimessige kompleksitet? Skal statlig styring være avhengig av kortsiktige krisepakker eller langsiktig konjunkturpolitikk? Hva er forholdet mellom bærekraftig utvikling og statlig styring?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli tatt opp på Partnerforums vårkonferanse 27. mai i år, hvor det overordnede temaet er om statlig styring er i krise. – Vi er opptatt av om de tradisjonelle verdiene vi forbinder med offentlig sektor – forutsigbarhet, langsiktig planlegging og trygghet for borgerne etc. – er verdier som er vanskelig å holde i hevd når politikere og media presser forvaltningen med mer aktuelle kriser som finans- og klimakrisen. Det sier sekretariatsansvarlig Frøydis Maurtvedt og Kåre Svensson fra henholdsvis Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo.

De har sikret seg et godt lag av toppbyråkrater og kjente forskere som skal diskutere de grunnleggende spørsmålene samfunnet i dag står overfor i forhold til mulighetene for å drive langsiktig planlegging i offentlig sektor. Konferansen vil ha en plenumsdel og to parallelle sesjoner. Plenumsdelen vil bestå av foredrag og debatter, hvor også deltagerne i salen kan delta. – Dette er et viktig prinsipp for Partnerforum som idé, sier Svensson. Partnerforum er basert på ideen om kunnskapsutvikling gjennom kommunikative prosesser hvor alle deltar på like fot. Vi driver også en rekke partnernettverk på denne måte, for eksempel innen ledelse og personalbehandling, og mer overordnede spørsmål som etikk og innovasjon i forvaltningen.

Utgangspunktet for Partnerforums vårkonferanse er regjerin- gens perspektivmelding for 2009, St. meld. nr. 9 (2008-2009), hvor begrepet bærekraftig går igjen flere ganger. – Vi vil problematisere bruken av dette begrepet, sier Maurtvedt. Vårt utgangspunkt er at hele logikken i offentlig forvaltnings virksomhet er langsiktig, bærekraftig planlegging. Hva når store politiske og etiske spørsmål kommer opp, eller eksterne sjokk som for eksempel finanskrisen påvirker vår hverdag: forstyrrer disse denne tradisjonelle langsiktige planleggingen eller er de med på å føre den i en riktigere retning?

Dette er spørsmål vi vil være opptatt av på denne konferansen, sier redaktør Jan Erik Grindheim i Stat & Styring. Han skal være konferansier den 27. mai og vårkonferansen er et samarbeid mellom Partnerforum og Stat & Styring.

redaksjon@statogstyring.no

Partnerforum

PARTNERFORUM er et nettverkssamarbeid for kunnskapsutvikling mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 16 departemen- ter, direktorater og offentlige etater. Målet er å formidle kunnskap, gjennom å bidra til overføring av kunnskap fra UiO og BI til de stat- lige partnerne, å utveksle kunnskap ved å legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer, og å utvikle kunnskap ved å bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner.

I 2008 arrangerte Partnerforum 13 fellesarrangementer og en rekke spesialseminarer med til sammen 846 deltagere. Det var 88 bidragsy- tere involvert i disse seminarene, hvorav 57 prosent kom fra universi- tets- og høyskoler og 43 fra forvaltningen og private aktører/nærings- livet. Målet er å ligge rundt 50/50, sier Maurtvedt og Svensson, og aller helst å øke andelen bidragsytere fra forvaltningen.

Les mer: www.partnerforum.uio.no.