De 153 ansatte i Post- og teletilsynet vokter landets “fellesformue” av telefonnumre, radiofrekvenser og .no-domener. Dessuten holder de telekombransjen i ørene.

Post- og teletilsynet

Antall ansatte:

153 (ca 130 i Lillesand) (de resterende ansatte arbeider med frekvenskontroll på distriktskontorer plassert i Lødingen, Trondheim, Bergen, Stavanger, Ski og Lillehammer)

Formål:

regulere og overvåke post - og telekommunikasjons- sektoren i Norge.

Bevilgning iht. St.prp. nr. 1:

183,8 mill. kroner (2008) Selvfinansiert gjennom gebyr fra teleoperatørene.

Viktige lover:

Lov om elektronisk kommunikasjon (og for skrifter), Postloven, Lov om elektronisk signatur, Sikkerhets- loven og Straffeprosessloven.

PT er delt inn i seks avdelinger:

Tjenestemarkedsavdelingen, Avdeling for frekvensforvaltning, Avdeling for Internett og sikkerhet, Avdeling for terminaler og nett, Administrasjonsavdelingen og Informa- sjonsavdelingen.

Kilde: www.npt.no

Post-og teletilsynet (PT) sørger for at aktørene i telekombransjen overholder lov om elektronisk kommunikasjon. PT fører tilsyn med tilbydere av post- og teletjenester og forvalter dessuten våre felles nasjonale ressurser: .no-domenenavnene på Internett, telefonnummerserier og radiofrekvenser. For eksempel var det Post- og teletilsynet som stod bak da 40- og 41-nummere ble introdusert på mobile tjenester - etter at alle de ti millioner numrene i 90-og 91-serien var brukt opp.

– Vi hentet inn igjen et par millioner numre da PT besluttet å trekke inn alle mobilsvarnumrene. Etter vedtaket i 2006 om innføring av ett felles svarernummer og tilbakelevering av nummerserier fikk man frigjort vel tre millioner numre, forklarer Torfinn Vollan, seniorrådgiver i PT. Slik unngikk man behovet for å utvide num- merlengden.

Post – og tele i ett

PT er et frittstående forvaltningsorgan som ligger under Samferd- selsdepartementet. Tilsynets mandat er kort og godt å regulere og overvåke post- og telekomsektoren i Norge. Samfunnsoppdraget er nedfelt i formålsparagrafen i Lov om elektronisk kommunikasjon; - “Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, ri- melige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester”. Dette skal gjøres “gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon”.

Det går mest i tele og minst i post. I dag er rundt 10 prosent av oppgavene er knyttet til regulering og tilsyn knyttet til postområdet, 90 prosent til elektronisk kommunikasjon.

– Frekvensavdelingen forvalter radiofrekvenser, forteller Linda Must, seniorrådgiver i PT. Frekvensforvaltning innebærer planlegging, tildeling og oppfølging av tillatelser, altså lisenser, til bruk av frekvenser.

– Radiofrekvenser er de usynlige elektromagnetiske bølgene som gjør at folk kan ringe i mobiltelefonen sin, surfe på nettet, bruke peileutstyr til å finne folk tatt av snøskred, fjerneåpne ga- rasjeporten og bruke trygghetsalarm for å nevne noen eksempler, sier Must.

Torfinn Vollan (bak - venstre) Irene Åmot (bak høyre) Magnus Schartum-Hansen (foran venstre) og Linda Must (foran venstre) er blant tele-og postbyråkratene som reg jererer, overvåker, forvalter og koordinerer tele-Norge fra Post-og Teletilsynets nye hovedkvarter i Lillesand.

Flere fag

Av 153 ansatte sitter ca 130 i Lillesand etter flyttingen i 2007. Ca 20 prosent av de ansatte flyttet med på lasset da PT flyttet fra Oslo til Lillesand. Av den totale samlingen ansatte er vel 40 prosent er teknologer; det vil si ingeniører og andre telekomkyndige. Rundt 15 prosent er jurister, 13 prosent er økonomer og resten fordeler seg på samfunnsvitere og annen utdanningsbakgrunn.

De ansatte i PT kommer fra både offentlig og privat sektor, og svært mange kommer fra telebransjen.

– Gjennomsnittsalder vet vi ikke, men “a blind guess” er at ho- vedvekten ligger mellom 30 og 45 år. Jeg tror det er noe yngre enn det var før flyttingen, men det har vi ikke tall på, sier Linda.

Ønsket seg Lillesand

Torfinn Vollan var en av dem som ble med på flyttelasset. Han kom til PT fra jobben som advokat i Kristiansand, og pendlet en kort periode Kristiansand – Oslo før flyttingen fant sted. Irene Åmot hadde arbeidet mange år som jurist i Fiskeridepartementet. For henne var det nettopp at det lå i samboerens hjemby, sør- landsplassen Lillesand som trakk.

– Men det er jo først og fremst de interessante arbeidsoppga- vene som gjør at PT er en av de mest attraktive juristarbeidsplas- sene i landsdelen, presiserer hun.

Åmot arbeider på Tjenestemarkedsavdelingen. Hun gikk ned et saksbehandlernivå, - fra departement til tilsyn, for å kunne bo her. Hun angrer ikke et sekund. I departementer jobber man mer overordnet og teoretisk, dette er mye mer hands-on, sier hun. Post- og teletilsynet opplever hun som svært dynamisk, og slett ikke så byråkratisk som tilsynsnavnet skulle tilsi.

– Lillesand er dessuten en vakker liten by. Stille og rolig om vinteren, men livlig om sommeren.

Hva lokker PT med i forbindelse med rekruttering?

”I PT blir du del av et meget kompetent miljø, der vi jobber på tvers av faggrenser og deler kunnskap. Vi former og påvirker viktige betingelser for moderne kommunikasjon, og vi deltar i omfattende internasjonalt arbeid. I PT er vi opptatt av humor, åpenhet, respekt, engasjement og kvalitet – og det må du også være! Vi har et aktivt idrettslag og ulike velferdstiltak året rundt. PT dekker ansattes utgifter til bredbånd og mobiltelefoni.”

Allsidig førstejobb

For Magnus Schartum-Hansen er jobben som juridisk rådgiver i PTs Avdeling for Internett og sikkerhet, Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett, hans først jobb. Schartum-Hansen arbeider med samfunnssikkerheten rundt elektroniske kommunikasjon.

– Blant annet har jeg deltatt på større øvelser der juristene tester hvordan regelverket skal anvendes i tilfelle alvorlige krisesituasjoner. Eksempler på dette kan være krig, alvorlige naturkatastrofer eller terrorangrep på Internett ved bruk av “botnett-angrep”, forklarer han. Ikke minst jobbes det med hvordan statlig og kommunal forvaltning skal takle og driftes videre også i en slik krisesituasjon.

Internasjonale oppgaver

Post- og teletilsynet bidrar også i internasjonalt og europeisk samarbeid innen telekomområdet.

Post og teletilsynet koordinerer hele mobil-Norge fra sitt kontor i Lillesand . Blant nettsider de har vært med å utvikler er telepriser.no, nettvett.no og Forbrukerhjelp.

– Mange av de regulatoriske oppgavene i PT innebærer å tilpasse det norske regelverket på området, til EUs, siden vi er bundet av dette gjennom EØS-avtalen, sier Must som også forklarer at det er viktig å fremme norske interesser på området, siden Norge er spesielt, både demografisk og topografisk, med fjell og spredt bosetting.

Men: det lave antallet innbyggere har iblant noen fordeler for post- og telebyråkrater: Det blir iallefall lenge til fire millioner mennesker klarer å bruke opp 40 og 41-serien.

Prisvinnere

Telepriser.no vant Rosings pris for beste nettjeneste i lanseringsåret 2002, og kom til finalen i samme konkurranse sammen med Finn.no og Regjeringen.no i 2008. De årlige Rosing-utdelingene skjer i regi av Datatilsynet.

Nettvett.no vant It-sikkerhetsprisen under Dataforeningens Rosing-utdeling i 2006.

PT ble i 2007 kåret til det fjerde beste teletilsynet i Europa. Kåringen utføres av ECTA (European Competitive Telecommunications Association). ECTAs vurderinger for 2008 vil snart bli offentliggjort.

Fordeler ved å arbeide i PT:

Fleksibel arbeidstid iht særavtale for dette i staten

Overtidsbetaling iht Hovedtariffavtalen i staten

Bedriftshelsetjeneste

Massasjetilbud

Brilleavtale for ansatte med familier

Reiseforsikring for ansatte med familier

Dekning av mobiltelefon og bredbånd

Levering av frisk frukt to ganger i uken

Fritidsstipend

Velferdsutvalg som arrangerer ulike typer sosiale aktiviteter

Meget aktivt idrettslag, med bl.a. følgende under-

grupper: innebandy, seiling, fotball, sykling, padling,

tennis m.m.

Trening, én time per uke i arbeidstiden

Eget treningsstudio

Egen sjekte

Øvrige velferdsgoder som følger av statens regelverk

Kilde: Personalseksjonen Post- og teletilsynet.