I boken Innsyn – slik kikker du byråkrater og politikere i kortene, skriver Arne Jensen og Finn Sjue at de som ikke har brukt offentlighetsloven tidligere antagelig heller ikke kommer til å g jøre det nå. Stat & Styring har spurt to fremtredende redaktører hvordan de ser på den nye offentlighetsloven og prinsippet om offentlighet i forvaltningen i sin alminnelighet. Fårde kommentarer når de ber om det?

S&S: Hvordan ser dere som redaktører på den nye offentlighetsloven?

Aurdal: Den nye offentlighetsloven er et svært godt redskap, først og fremst til merinnsyn. Det er også et klart steg framover at man nå kan rette mer generelle henvendelser enn tidligere, for slik å benytte den søkekompetansen som ligger i forvaltningen bedre.

Gjerdåker: Dette er ei viktig lov. Lova vil styrkja demokratiet og vera med på å sikra ei meir objektiv og kanskje meir rettferdig handsaming av saker i det offentlege byråkratiet. Problemet oppstår i tilsetjing i viktige leiarstillingar. Mange vil ikkje søkja om namna vert offentleggjorde. I slike saker må lova difor praktiserast etter godt skjønn slik at ein ikkje mister gode kandidatar.

S&S: Er norsk forvaltning blitt mer eller mindre åpen de siste årene?

Aurdal: Den nye offentlighetsloven gir store muligheter for at norsk byråkrati kan bli langt mer åpent enn før, men det gjenstår å se hvordan de nye reglene blir praktisert.

Gjerdåker: Eg ville tru det siste – i tråd med at den offentlege forvaltinga generelt sett er vorte betre. Men her vil det nok vera store lokale skilnader.

S&S: Hvorfor trenger vi større innsyn i offentlig forvaltning og politikk?

Aurdal: Innsyn i offentlig forvaltning og politikk er avgjørende for å sikre en god forvaltning og politikk. Bare slik får vi en opplyst og god debatt rundt innhold og struktur.

Gjerdåker: For å bidra til at alle samfunnsborgarar får lik handsaming. Di større innsyn jo meir vil sakshandsamarar og beslutningstakarar steva etter å gjera arbeidet best mogleg. Og dei som måtte oppleva at vedtaket er feil eller urettferdig vil no lettare kunna sjekka saksførehavinga og eventuelt anka vedtaket.

S&S: Hvilke råd vil dere gi til ansatte i offentlig forvaltning med ansvar for åpenhet og innsyn?

Aurdal: Vi ønsker oss selvsagt mest mulig innsyn og raskest mulig saksgang. Det betyr ikke at vi ikke har forståelse for at dette noen ganger er vanskelig og tar tid. Derimot har vi liten forståelse de gangene vi opplever at ansatte i kommunikasjonsavdelingene oppfører seg som de er der for å hindre informasjon og ikke skaffe den. Åpenhet rundt saksgang og problematiske forespørsler er mye bedre enn å la svarene dra ut i evigheten.

Gjerdåker: At ein har som prinsipp at mest mogleg skal gjerast offentleg. Alle vedtak skal tola offentleg innsyn utan at truverdet til sakshandsaminga vert svekt.