VI ER IKKE SERVILE sier leder for LO Stat, Morten Øye, i et debattintervju mot temaet som ble tatt opp i Stat & Styring 4-2008. Han kan ha rett med hensyn til egne medlemmer i statlig sektor, men for utenforstående har han også et godt poeng når han sier at staten som sådan har et omdømmeproblem i forhold til myten om servilitet. Vinterens tragiske utfall på NAV-reformen skulle være det beste eksempelet på dette. Reformen skulle g jøre det enklere for de som trenger det å forholde seg til sentrale sider av den norske velferdsstatens viktigste institusjoner. Resultatet har vært det motsatte: Møtet med NAV er for mange blitt møtet med et ekstremt byråkrati som ikke klarer å få unna de mest presserende og enkleste saksbehandlingsoppgavene de er satt til å løse. Hva er årsakene til NAVs problemer? Er de politiske, forvaltningspolitiske eller rent organisatoriske? Hvem har ansvaret? Hvilke alternativer finnes det? Kan en reform som er kommet så langt, som det er lagt så mye prestisje i, og som er så viktig for så mange mennesker, plutselig stoppes opp? Vi inviterer til debatt i neste nummer av Stat & Styring, mens vi denne gangen fokuserer på Norges innsats som freds- og bistandsformidler i internasjonale relasjoner. Enkelte mener at Norge er en humanitær stormakt: Stemmer dette? Eller er begrepet ”humanitær stormakt” nok et eksempel på at norske politikere og byråkrater har en overdreven tro på egen fortreffelighet og den norske stat som Guds utvalgte på jord? Les Aleksander Åsheims g jennomgang av Riksrevisjonens rapport om Utenriksdepartementets styring av humanitær bistand, Marit Djønnes analyse av norsk fredsdiplomati på Sri Lanka, Beate Bulls forsvar for NORADS bruk av forskere i utviklingen av norsk bistand og Neving Rudskjærs inntrykk fra de siste års hendelser i Georgia. Aase Marthe har vært på nok en konferanse – denne gangen om norsk velferdspolitikk. Men hva hjelper det med akademiske konferanser når den grunnleggende velferdsforvaltningen svikter?

Red.