HELSEREFORMEN har vært under forskernes lupe ved Rokkansenteret i Bergen, som siden 2003 har drevet god gammeldags grunnforskning rundt de siste årenes reformer i det norske helsevesenet. Funnene er nedslående: ingen av de forutsetningene som lå til grunn for den store helsereformen i 2002 er blitt oppfylt. Kostnadsveksten i sykehusene har fortsatt med uforminsket styrke, de nye foretakssykehusene er blitt langt mindre autonome enn forespeilet, og det er ikke blitt utviklet noen klar arbeidsdeling eller skapt likhet på tvers av regionale skillelinjer. Verst av alt, er at behovet for kontroll med resultater og måloppnåelse, som alltid i slike prosesser, har vært økende. Derved bruker spesielt sykepleierne i dag langt mer tid på intern rapportering og tilsvarende mindre tid på pasientene enn tidligere. Men heller ikke den politiske innblandingen er blitt mindre og pasientenes frie valg fungerer ikke som forutsatt. Enhetlig ledelse er innført på papiret, men i praksis ledes sykehusene som tidligere. Det kan ikke være noen annen konklusjon på dette enn at det trengs en g jennomgripende ny helsereform, som kan sette pasienten og ikke interne rapporteringsrutiner og forvaltningen av sykehusene i sentrum. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen arbeider visstnok med saken. Vi får se hva det blir til.

Red.