VALGKAMPEN ER I GANG, OG ARBEIDERPARTIET OG FREMSKRITTSPARTIET HAR BEGGE ET VELFUNGERENDE HELSEVESEN SOM MÅL. HVA SKILLER DEM I BRUKEN AV MIDLER?

«De sosiale helseforskjellene er et folkehelseproblem og et rettferdighetsproblem som berører oss alle og som vi ikke kan akseptere,» slo Jens Stoltenbergs regjering fast da den 9. februar la frem en stortingsmelding med en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller i Norge.

Foto: Arbeiderpartiet.

DNA

Organisering

Arbeiderpartiet vil at sykehusene i det vesentlige skal være eid og drevet av det offentlige. Noen private sykehustilbud, spesielt de som drives av ideelle organisasjoner, er et viktig supplement. Men også disse må drives i nært samtykke med det offentlige helsevesen. Arbeiderpartiet vil evaluere alle sider ved sykehusreformen og innsatsstyrt finansiering, også når det gjelder åpenhet, medbestemmelse og folks påvirkningsmuligheter. Arbeiderpartiet vil at lokale og regionale myndigheter må få anledning til å foreslå kandidater til styrene på alle nivåer i helseforetakene.

Finansiering

Arbeiderpartiet vil styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene kortes ned. Arbeiderpartiet vil rette opp den økonomiske skjevfordelingen mellom helseregionene. Arbeiderpartiet vil holde egenandeler på et lavt nivå. Det skal bli mulig å kjøpe et frikort for blå resept ved årets start for et beløp tilsvarende egenandelen.

FRP

Organisering

Fremskrittspartiet ønsker en fristilt tilknytningsform for norske sykehus, enten disse er private eller offentlige. Det offentlige skal på vegne av pasienten kjøpe/bestille plasser i sykehus etter behov, uavhengig av sykehusenes eierform. A skille mellom rollene som bestiller og leverandør av tjenestene vil gi større valgmuligheter, bedre tjenester og et bedre tilbud til pasientene. Det blir enklere for sykehusene å organisere sin egen virksomhet og administrere denne i tråd med økonomisk forsvarlige prinsipper.

Finansiering

Stykkprisen/ISF (innsatsstyrt finansiering, red.anm.) skal betales av folketrygden på vegne av hvert enkelt medlem. Folketrygden skal fungere som befolkningens forsikringsselskap og dekke helse- og omsorgsutgifter for folketrygdens medlemmer. Fremskrittspartiet mener en slik helseforsikring skal finansieres gjennom en øremerket helsepremie, som i sin helhet skal gå til dette. Helsepremien skal være en flat prosentsats av inntekten til alle yrkesaktive, og skal sammen med eventuelle egenandeler finansiere oppgavene som helsevesenet skal utføre. Slik finansiering skal ikke føre til økninger i de samlede skattebyrder.

Frp har blant annet foreslått å gå inn med friske penger for å rette opp skjevfordelingen mellom helseforetakene, men vi har blitt nedstemt i Stortinget. Nå er det på tide at også regjeringen tar dette på alvor, sa Siv Jensen til Adressavisen 8. januar i år i forbindelse med de økonomiske problemene ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: Fremskrittspartiet.

DNA

Pasientrettigheter

Det er et offentlig ansvar at alle som trenger sykehusbehandling får det, uavhengig av bosted eller økonomi. Pasienter i Norge skal ha et faglig medisinsk tilbud på linje med det beste i verden. Organiseringen ved sykehusene må være slik at pasientene får den behandlingen de har behov for til rett tid. Vi skal ha et faglig godt fastlegetilbud over hele landet. Ved alvorlig sykdom skal det gis øyeblikkelig hjelp til alle døgnets tider. Arbeiderpartiet mener at sterkere samspill mellom sykehusene og primærhelsetjenesten vil føre til et bedre helsevesen med blant annet kortere ventetider.

Kilde: Arbeiderpartiets program 2005-2009.

FRP

Pasientrettigheter

Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fremskrittspartiet mener at befolkningen skal ha rett til nødvendig behandling i helse- og omsorgsinstitusjoner, hos allmennleger, spesialister og så videre, og vil samtidig sikre pasientens valgfrihet når det gjelder behandlingssted, slik at pasientene selv styrer helsetjenestetilbudet. Dette gjøres ved at folketrygden betaler for behandling av pasienter basert på stykkpris, men uavhengig av behandlingssted. Dette innebærer at helse- og omsorgstjenester ikke må utføres i offentlig regi, men likevel for offentlig regning.

Kilde: Fremskrittspartiets prinsipp- og handlingsprogram 2005-2009.