Tittel: Sykehusledelse og helsepolitikk – dilemmaenes tyranni

Forf.: Jan Grund.

Utgiver: Universitetsforlaget 2006

Pris: NOK 349,–

Anmeldt av Charlotte Kiland Stipendiat, Høgskolen i Agder/ Universitetet i Bergen

Sykehussektorens mange ledere sitter i en styringsklemme mellom kompliserte omgivelser og sykehusorganisasjonens indre liv. Sykehusene og dets ledere presses fra alle kanter. Sykehusene er politisk styrte organisasjoner der det er de samfunnsmessige verdier, lover og finansieringsordninger som dominerer dagsorden. Samtidig er sykehusene tjenesteytende kunnskapsorganisasjoner der det er helsetjenestens indre liv og sykehusenes sjel som setter dagsorden. Det er dilemmaer og paradokser i dette spenningsfeltet mellom det politiske makronivå, sykehusnivå og det klinisk-individuelle helsepersonell-pasientnivå som er utgangspunktet for denne boken.

Forfatteren redegjør tidlig for et instrumentelt utgangspunkt, der han ser på sykehusorganisasjoner som redskaper, dels for myndighetene til å realisere helsepolitiske mål, og dels for ledelsen til å realisere institusjonelle mål. Forfatteren bruker hovedskalig teorier og tankemodeller fra strategi, organisasjons- og ledelsesfag.

Det gjennomgående argumentet i boken er at politikk, ledelse og fag må spille på lag for å kunne håndtere dilemmaenes tyranni. Styringsdilemmaene i sykehusene er blitt beskrevet som en kamp mellom den medisinske logikk og den økonomisk administrative rasjonalitet. Mange ser på motsetningene mellom den medisinske og den økonomiske hverdagen som sykehusenes store styringsdilemma. Boken fokuserer på fagprofesjonene, forholdet mellom dem og hvordan de ulike profesjonene forholder seg ulikt til helseforetakslogikken og sterkere økonomisk styring.

Boken består av tre hoveddeler og til sammen ti kapitler. Bokens hovedfokus er rettet inn mot andre hoveddel og omhandler samspillet mellom mål og virkemidler i sykehuspolitikken, og hvordan en kan få til det best mulige samspillet mellom de politiske spillereglene og det ledelses- og strategiorienterte arbeidet forfatteren mener bør skje på sykehusnivå. Her rettes også fokuset mot den politiske forståelsen av aktørene og det helsepolitiske spillet.

I Sykehusledelse og helsepolitikk – dilemmaenes tyranni er fokuset naturlig nok på ledelse og da særlig betydningen av strategisk lederskap. Dette fokuset innebærer at den politiske styringen endrer seg og tar nye former, og innebærer ikke nødvendigvis noen svekket politisk styring. Tvert imot viser forfatter Jan Grund hvordan staten gjennom helseforetaksreformen har økt sin styringskapasitet. Han argumenterer for et klarere skille mellom fag og ledelse og et sterkt strategisk lederskap uten at dette skal gå på bekostning av politikk og fag. Argumentet er at klarere rollefordeling mellom politikk, fag og ledelse vil gjøre dilemmaene mindre tyranniske. Spørsmålet er hvor realistisk argumentet om en slik klar rollefordeling er. Det ville være interessant om forfatteren i større grad teoretiserte forholdet mellom dem og eventuelt hvilke nye logikker disse blandingene medfører.

Det er positivt at Grund i siste del av boken plasserer norsk helsetjeneste inn i et internasjonalt komparativt perspektiv. I lys av dette skisserer og drøfter han ulike perspektiver for framtidens sykehuspolitikk. Han vektlegger de nye helseforetaksstyrene som har fått et klarere ansvar og mener disse vil både ha en nøkkelrolle i framtidas helsepolitikk som strategiske styringsorgan og ha stor betydning for hvorvidt de sykehuspolitiske dilemmaene vil bli tyranniske.

Denne boken belyser på en god måte de mange dilemmaer og paradokser som preger styring og ledelse av sykehus. Hovedfokuset i boken er lagt på sammenhengen mellom den makroorienterte helsepolitikken og hvordan sykehusene fungerer på organisasjonsnivå. Et sentralt argument hos forfatteren er at det er i selve «oversettelsen» og tolkningen av makropolitiske rammer og valg de største utfordringer og konflikter ligger. Denne boken vil derfor spesielt være til nytte for studenter innenfor ulike profesjonsstudier, men også for studenter innen videreutdanninger med fokus på helse og ledelse. Økt bevissthet og innsikt i forhold til den kontekst og det samfunnsmandat de ulike profesjonene i et sykehus er satt til å forvalte vil trolig også øke forståelsen deres for mange av avveiningene på organisasjons- og samfunnsnivå.

Charlotte.Kiland@hia.no