DET VAR NEPPE SERVILITET MAX WEBER HADDE I TANKENE DA HAN FOR HUNDRE ÅR SIDEN SNAKKET OM FORVALTNINGENS NØYTRALITET.

FORVALTNINGENS SERVILITET

Da jeg overtok som redaktør av Stat & Styring for ett år siden, lovet jeg ledelsen i Universitetsforlaget at dette skulle bli et tidsskrift om forvaltningen, for forvaltningen, av forvaltningen. Det siste har jeg som redaktør ikke klart å oppfylle og redaksjonsrådet lurer på hvorfor.

Jeg har flere ganger fått ansatte i forvaltningen i tale, og fått lovnader om artikler og intervjuer, men når tidsfristen nærmer seg, er det ingen som leverer. Unntaket er finansråden, som hadde et lengre innlegg i forrige nummer, blant annet om mer åpenhet i forvaltningen. Men han er landets sjefsbyråkrat og har lite å frykte. For jeg tror det er frykt det handler om.

I Stat & Styring kan vi ikke bare skrive om og for forvaltningen, eller se på den med Topp 10s skjeve øyne. Uten en levende debatt hvor dere som arbeider i forvaltningen selv deltar, ender vi opp med en servilitet som ikke tjener forvaltningens funksjon i et moderne demokrati. Det var neppe servilitet Max Weber hadde i tankene da han for hundre år siden snakket om forvaltningens nøytralitet.

KLIMAHYSTERIET

«Forskerne er mer enn noen gang sikre på at klimaendringene er i gang,» sa NRK P2s reporter Inger Marit Kolstadbråten på morgennyhetene 2. februar i år. Den skarpe observasjonen fulgte fremleggingen av FNs klimarapport samme dag, hvor 2000 forskere fra hele verden nok en gang legger skylden for klimaendringene på oss mennesker. Spesielt amerikanerne selvsagt, de er alltid verstingene, og gode å ha for alle oss andre. Hva skulle vi ha gjort uten amerikanerne? Klimaspørsmålet har som følge av en usedvanlig god sommer og dårlig høst og vinter fått så mye oppmerksomhet i norske medier at all annen miljøvernpolitikk er blitt borte. En miljøforsker sier til Stat & Styring at det nå er tilnærmet umulig å få oppmerksomhet rundt de mange andre miljøutfordringene vi står overfor utfordringer som i langt sterkere grad kan bevises skyldes menneskelige handlinger enn tilfellet er med klimaendringene.

Klimaet er en dynamisk størrelse og har alltid vært det. Selv ikke 2000 klimaforskere under FNs beskyttelse har med denne rapporten klart å overbevise meg om noe annet. Klimaendringene er en av naturens utfordringer som må tas på alvor. Men det er lite eller ingenting vi kan gjøre med dem politisk annet enn å forberede oss på at de alltid vil være der og gjøre vårt beste for at alle mennesker kan leve i trygghet for at de ikke vil ramme dem.

Dette vil i så fall kreve en helt annen og langt større innsats overfor den fattige delen av verden enn det miljølobbyistene og de såkalte klimaforskerne i de rike vestlige landene foreslår. Og det vil kreve en helt annen åpenhet og redelighet enn den politiserte fremstillingen av disse problemene vi har sett til i dag. Hvor mange grunnforskere innenfor dette feltet står for eksempel inne for Al Gores klimajippo som nå skal brukes til å overbevise norske skoleungdommer om klimaendringenes menneskeskapte årsaker?

HELSE-NORGE

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har varslet økt politisk styring av de regionale helseforetakene, og viser med dette at den rødgrønne regjeringen er villig til å repolitisere den daglige sykehusdriften i Norge etter at denne i stor grad har vært overlatt til foretakene selv etter sykehusreformens iverksettelse for fem år siden.

Foto: Morten Brakestad

Stat & Styring tar ikke stilling til om dette er en god eller dårlig utvikling, men konstaterer at den samme ministeren som med brask og bram bevilger 800 millioner kroner ekstra til et helsebudsjett på 75 milliarder for å lette prosessene med å slå sammen Helse Sør og Øst, og rette opp et skakkjørt Helse Midt-Norge og Helse Nord, i Oppdragsdokumentet 2007 til de samme regionale helseforetakene beordret 2 615 millioner i kutt for å oppfylle kravet om økonomisk balanse.

Temaet for dette nummeret av Stat & Styring er Det norske helsevesenet. Vi setter fokus på organisering og finansiering, trygder og tjenester, og ser det hele i et komparativt perspektiv med mye oppdaterte data underveis. Start med Pål Hermod Bakkas temaleder om den postmoderne velferdsstaten – kanskje finner du noe av interesse du kan skrive om i neste nummer av Stat & Styring.

Ansvarlig redaktør