Tidevann, Ytre Tronderøy, Høvåg. Foto: Jan Arve Olsen

STATENS ROLLE i utviklingen av næringslivet er en diskusjon vi kjenner fra norsk distrikts- og regionalpolitikk, så vel som den generelle næringspolitikken g jennom mange år. Den sittende reg jeringen ser ikke ut til å ha særlig godt grep på dette når den verken i regionalmeldingen som kom før jul eller i hovedstadsmeldingen som aldri ser ut til å komme, klarer å gi offentlig sektor en fremtidsrettet og skikkelig rolle i arbeidet med å g jøre Norge til «en av de ledende innovative og dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden», slik statsministeren sa i SoriaMoria erklæringen i 2005. Det er som tidligere industri-, nærings- og olje- og energiminister Finn Kristensen sier til Stat & Styring, ikke mye saft og kraft i dagens næringspolitikk sammenlignet med tidligere. Mens daglig leder i det interkommunale selskapet Oslo Teknopol, Knut Halvorsen, mener reg jeringen mangler forståelse for at det er underskudd på kvalifisert arbeidskraft som vil bli Norges største utfordring i årene som kommer. Derfor er kanskje ikke hovedstadsmeldingen så mye å vente på fremfor innvandringsmeldingen. Statens rolle i det norske samfunnet blir også en av oppgavene den nye personvernkommisjonen skal ta stilling til. Direktør i Datatilsynet Georg Apenes mener dette er en positiv utvikling i et samfunn hvor mulighetene for å føre kontroll med den enkeltes liv og bevegelser er større enn noensinne, både for staten og private aktører.