Sterk inntekstvekst i offentlig forvaltning

Offentlig forvaltnings inntekter var på 1 067 milliarder kroner i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 14.1 prosent fra 2004. Veksten forklares hovedsakelig ved økte inntekter fra petroleumsvirksomheten. De totale utgiftene i offentlig forvaltning økte fra 739 milliarder kroner i 2004 til 763 milliarder i 2005. Overskuddet målt ved nettofinansinvesteringer ble i 2005 på 303,5 milliarder kroner, en økning på 108 milliarder fra 2004.

176 milliarder til helse

176 milliarder kroner, eller drøye 9 prosent av BNP, ble brukt til helseformål i 2005. Av hver helsekrone blir 84 øre betalt av det offentlige. Sett i forhold til totale offentlige utgifter har andelen som går til helse økt fra nesten 16 prosent i 1997 til drøye 19 prosent i 2005.

Redusert underskudd i kommuneforvaltningen

Totale inntekter i kommuneforvaltningen var på 215,3 milliarder kroner i 2005. Det var en økning på 14.7 milliarder fra 2004. Inntekstøkningen kan særlig knyttes til økte skatteinntekter og overføringer fra staten. Totale inntekter fratrukket løpende utgifter gav en sparing på 4.3 milliarder kroner i 2005.

Oslo størst inntekt, Finnmark størst på investeringer

Helt ferske tall (2006) fra Fylkesfordelt nasjonalregnskap viser at Oslo hadde høyest disponibel inntekt per innbygger i 2003 med 209 000 kroner, mens Nord-Trøndelag hadde lavest med i underkant av 145 000. Alle de fire nordligste fylkene lå godt under landsgjennomsnittet sammen med innlandsfylkene Hedmark og Oppland samt Sogn og Fjordane. For bruttoinvesteringer i fast realkapital som andel av BNP havnet Finnmark på topp med 52 prosent. Dette skyldes i stor grad utbyggingen av Snøhvitanlegget. Her var Oslo lavest med 13 prosent. Utenom Finnmark hadde Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane de høyeste andelene.

Kilde: SpareBank 1 Nord-Norge 2006.

KONJUNKTURSITUASJONEN I NORD-NORGE

  • Solide resultater fra de fleste bransjer i næringslivet

  • Næringslivet preges av lønnsomhet, vekst og optimisme

  • Arbeidsledighet på 4.5 prosent og nedadgående

  • Industrien rasjonaliserer og reduserer sysselsettingen

  • Økning i nyetableringer og stor tilgang på nye arbeidsplasser

  • Sterkest vekst i bygg og anlegg, privat tjenesteyting og varehandel

  • Marin sektor: bedriftene tjener penger, men sysselsettingen er fallende

  • Energisektoren: Utbyggingen i Hammerfest har skapt sterk optimisme

  • Privat forbruk øker, husholdningene investerer i boliger, hytter, biler og reiser

Kilder: Vekst i offentlig sektor: Fylkesfordelt nasjonalregnskap og Statistisk sentralbyrå 2006, for Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge 2006.