SAKSOPPLYSNING: TALLENE I PARENTES HENVISER TIL PLASSERING I FORRIGE NUMMER AV STAT & STYRING:

1 (-) Finansdepartementet

Ingen over, ingen ved siden. Norsk økonomi går så det griner, men redselen for overoppheting av økonomien gjør at det reviderte statsbudsjettet for 2006 bare finner plass for påplussing til noen viktige symbolsaker. Da statssekretær Roger Schjerva (en SV-er i dress med slips!) ble intervjuet av TV2 om hvorfor SV ikke vil gjennomføre sin kampsak om å fjerne dokumentavgiften som i all hovedsak rammer unge som flytter mye, svarte Schjerva uten blygsel og stamming: ”Vi trenger pengene”. Norge som i disse dager har rundt 1700 milliarder på bok.

2 (3) Kommunal- og regionaldepartementet

Tildelingen av seks nye National Centres for Expertise (NCE) viste at Haga har plassert næringsminister Eriksen langt inne i foldeskjørtet sitt. I Norge er nå næringspolitikk et virkemiddel i distriktspolitikken, og NHD vil ikke lenger bli vurdert som et selvstendig departement i denne kåringen. KRD skal snart avlevere både distrikts- og hovedstadsmelding og til høsten må Haga og departementet komme opp med en plan for å lage sitt Regionenes Norge. Fremtidens Norgeskart blir tegnet i dette departementet mens disse linjene blir skrevet.

3. (2) Utenriksdepartementet

Støre raser på tillitsbarometeret. Reformprosessen i UD holder på å stoppe opp. Det Støre trodde var slapt maveflesk hos sine embetsmenn viste seg å være norsk granitt. Norske embetsmenn har sikrere stillingsvern enn paven. Støre har også høstet kritikk for håndteringen av Hamas. Selv den gamle Høyrehøvdingen Kåre Willoch sier at vi ikke kan nekte å møte representanter valgt i frie valg, fordi vi ikke liker hva de står for.

4. (5) Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet fyller 60 år i år. Bursdagsbarnet var en av vinnerne i det reviderte budsjettet med påplussing på 373,5 millioner kroner. Merkelig nok blir kritikken enda mer høyrøstet når flere prosjekter får penger. I det grisgrendte Norge blir folk gale hvis ikke veien er i stand slik at de kan flykte til Oslo når kjedsomheten blir for stor eller været for umulig. Riksveinettet er et bunnløst sluk. For distriktspolitikerne med firefeltere i blikket er ikke fornøyd før alle riksveier blir oppgradert til Europavei. Men skal forventningene som ble skapt med Nasjonal Transport Plan (NTP) bli innfridd må veksten i 2007-budsjettet bli formidabel.

5. (4) Forsvarsdepartementet

Erling Borgens dokumentar ”Et lite stykke Norge” var en oppvisning i tendensiøs krøssklepping, men fikk veldig godt fram at krig ikke er et Play Station-spill. Forsvaret har undersøkt sine egne klasebomber og funnet ut at det er flere blindgjengere enn antatt som blir liggende og bare venter å eksplodere. Forsvaret må nok vurdere hvorvidt klasevåpen skal forbys. Det hjelper ikke for den nødvendige omstrukturering bare å bytte navn på de pågående omstillingsprosjektene, men så lenge den viktigste oppgaven er å sende en Telemarksbataljon til Afghanistan i ny og ne, kan de fortsette sine kafkaske prosesser.

6. (-) Justis- og politidepartementet

Storberget har hisset på seg grunneierne i sitt forslag til endring av tomtefesteloven i favør av de som fester. Advokatforeningen krevde også at justisminister Knut Storberget setter i gang granskning av forholdene på Politiets utlendingsinternat på Trandum i Akershus etter at Europarådets anti-torturkomite og Ny Tid avslørte at det er omfattende bruk av tvang og hyppig bruk av sikkerhetsceller ved internatet.

Storberget har utvist handlekraft og nå er det de gamle glattcellene stengt. Forholdene på Trandum er ikke en rettsstat verdig.

7. (-) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Har undertegnet rammeavtale med KS om den nye NAV-reformen (Ny arbeids- og velferdssforvaltning), men kommet skjevt ut med det nye troskapsløfte som nye statsborgere kan avlegge. Framfor å argumentere med glød for den liberale rettsstaten har Bjarne H. Hanssen kommet i skvis mellom ”ikke mobb kameraten min”-miljøer som ikke vil ha en slik edsavleggelse og Frp som selvfølgelig vil ha obligatorisk avleggelse. Ikke fordi de elsker den liberale rettstaten, men fordi de ikke liker innvandrere. Det er viktig å skape forfatningspatriotisme også i Norge.

8. (nykommer) Olje- og energidepartementet

OED er kommet inn på lista utelukkende fordi statsråd Enoksen har tatt initiativ til å lage en egen skryteliste over hva departementet har fått til de første seks månedene. Nittende konsesjonsrunde er sluttført. Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet er på plass. Det er iverksatt arbeid med å etablere et fullskala renseanlegg for CO2-fjerning på Kårstø og for regionale planer for vindkraftutbygging. Og ikke minst har departementet jobbet tett sammen med Statoil og Norsk Hydro om deres engasjement i Shtockman-feltet i nordområdene

9. (nykommer) Helse- og omsorgsdepartementet

Sylvia Brustad var lenge kun partipolitiker og brukte talerstolen både lenge og vel til å angripe Frps eldrepolitikk. Frp skulle rammes der det gjorde mest vondt. Men nå er den nasjonale kreftstrategien lagt fram og hun har begynt å kna sammen de fem regionale helseforetakene som foreløpig er små feudalsamfunn som gjør som de vil. Første skrittet er å få flere styreplasser for de ansatte i flere av foretakene. Helseforetakene venter på sin fru Hårfagre.

Kriteriene vi vektlegger er skjønnsbaserte, men kan delvis spores tilbake til en kombinasjon av

  • hvor dynamisk statsråden er

  • kvaliteten på embetsverket

  • historisk betydning

  • g jennomslag i budsjettforhandlinger

  • det sosiale miljøet

  • at alle i departementet har en klar forståelse av politikkfeltet sitt

10. (9) (Barnehage-) Kunnskapsdepartementet

Norske universiteter raser nedover på alle globale rankinger like fort som ølen i møte med norske Sydenturister. Hva gjør kunnskaps-minister Djupedal? Jo han har foreslått å styrke stillingsvernet ved universitets- og høyskoler slik at de lærekreftene som sender Norge nedover på rankinglistene skal få lov til å fortsette med det til evig tid. Som barnehageminister kan han derimot vise til handlekraft. Regjeringen har foreslått å øke bevilgningene til barnehagesektoren med til sammen 694 millioner kroner som følge av høyere utbyggingstakt en tidligere antatt. Departementet er i rute med å innfri målet om full barnehavedekning i 2007.