VED UNIVERSITETSFORLAGETS OVERTAGELSE AV STAT & STYRING BLE DET FORETATT EN UNDERSøKELSE AV HVEM SOM LESER HVA PÅ HVILKEN MÅTE I TIDSSKRIFTET. SETT OPP MOT DEN POTENSIELLE LESERGRUPPEN VAR RESULTATENE DEPRIMERENDE LESNING.

Undersøkelsen ble foretatt av Analysehuset AS i uke fem 2006, ved hjelp av intervjuer på dagtid av et tilfeldig utvalg trukket fra tidsskriftets tidligere abonnementsliste. Det ble gjennomført 150 intervjuer. Målet var å kartlegge hvordan dagens abonnenter ser på tidsskriftet, hvor mye de leser det, hvordan de ser på dette tidsskriftet i forhold til andre tidsskrift og kilder hvor de kan hente lignende informasjon innen sitt fagfelt.

Det mest oppsiktsvekkende var at en typisk leser av Stat & Styring er mann mellom femti og sytti år; hele 71 prosent av leserne er menn og 53 prosent er i alderen 50-70 år. Bare 1 prosent av leserne er under 30 år, 14 prosent i gruppen 30-39 og 32 prosent mellom 40 og 49. Av utdannelse er 67 prosent av disse jurister, samfunnsvitere eller økonomer og 84 prosent arbeider i statsforvaltningen. Sett i sammenheng med at 45 prosent av de ansatte innen det statlige tariffområdet i perioden 2000-2004 var kvinner og 66 prosent var under 50 år er dette lite oppløftene tall (data fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister 2006).

Tre resultater fra undersøkelsen vi vil g jøre noe med

Av de mer gledelige opplysningene i vårt materiale er at 55 prosent av leserne tar vare på tidsskriftet, og at faktisk 69 prosent av de som ikke har mottatt det gratis sier det samme. Viktig for måten vi ønsker å utforme Stat & Styring på fremover er også det faktum at 76 prosent vurderer tidsskriftet som nyttig når det gjelder faglig stimulans og utvikling, men det er potensial for forbedringer når bare 44 prosent sier det fungerer som debattforum, 46 prosent sier det setter dagsorden og 47 prosent ser på det som forskningsformidling.