NEW PUBLIC MANAGEMENT, eller det vi på norsk kaller nytt offentlig styringssystem, er ikke så nytt lenger. Det har vært en del av strategiutviklingen i norsk politikk og forvaltning i mange år, men det er først nå vi begynner å merke virkningene av denne måten å tenke målstyring, resultatorientering og effektivisering i offentlig sektor. Derfor har Stat & Styring valgt nytt offentlig styringssystem som tema for første nummer i 2006 og bedt førsteamanuensis Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen å gi en kritisk introduksjon til hva hun legger i begrepet, som ofte bare forkortes NPM også på norsk. Deretter skriver stipendiat Amund Lie ved Universitetet i Oslo om hvordan den rød/grønne reg jeringen tenker rundt nytt offentlig styringssystem og hva reg jeringen og det politiske miljøet i Norge kan lære av utviklingen i New Zealand, hvor NPM oppstod på 1980-tallet. Lies artikkel følges opp av førsteamanuensis Dag Ingvar Jacobsen ved Høgskolen i Agder, som diskuterer forholdet mellom politikk og forvaltning i nytt offentlig styringssystem på lokalt nivå. Før byrådssekretær øyvind Såtvedt gir oss et innblikk i praktiske erfaringer med nytt offentlig styringssystem fra Oslo kommune og prosjektleder Rita Bjørnulf fra Kommunerevisoren i Oslo diskuterer hvordan KOSTRA kan fungere som styringsverktøy innen nytt offentlig styringssystem i norske kommuner og fylkeskommuner mer generelt.