TIDSSKRIFT FOR POLITIKK OG FORVALTNING

Stat & Styring er tilbake i Universitetsforlaget med undertegnede som redaktør og Fornyings- og administrasjonsdepartementet som eier. Vi har endret innhold og profil, for å utvide leserkretsen og i større grad enn tidligere skape debatt og sette den forvaltningspolitiske dagsorden i Norge. Stat & Styring skal bli et tidsskrift for politikk og forvaltning, med et komparativt og internasjonalt perspektiv.

For å lykkes med disse endringene har vi etablert et bredt sammensatt og erfarent redaksjonsråd av samfunnsengasjerte mennesker: Erling Fossen, styreleder Oslo Byforum; Trygve Gulbrandsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning; Kåre Hagen, førsteamanuensis og instituttstyrer ved Handelshøyskolen BI; Kristin Taraldsrud Hoff, analysesjef i Schibsted; Inger Stray Lien, spesialrådgiver ved Universitetet i Oslo; direktør Aina Simonsen, KS Europa; og Marit Stadler Wærness, seniorrådgiver i Statskonsult.

De største redaksjonelle nyhetene for Stat & Styring vil være økt vekt på politisk og forvaltningspolitisk stoff, og introduksjonen av et tema for hvert nummer. Innholdet vil komme i tre hoveddeler. Den første vil omhandle aktuelle politiske og forvaltningsmessige spørsmål og ofte ha et spesielt fokus. Den andre vil være temabasert, slik nytt offentlig styringssystem, eller New Public Management, er for dette nummeret. Den tredje vil være basert på kortere tips om nytt og nyttig stoff fra politikk og forvaltning.

Det første nummeret av nye Stat & Styring vil følge opp de mange gode artiklene, reportasjene og intervjuene tidligere redaktør Hans Christian Erlandsen har gitt oss de siste årene, og har derfor nytt offentlig styringssystem somtema. Grunnen til dette er at vi i dag ser de praktiske virkningene av denne måten å tenke offentlig styring på, etter at dette har vært en del av strategiutviklingen i norsk politikk og forvaltning i snart tyve år. Men vi er også opptatt av hvordan innføringen av nye offentlige styringssystemer på nasjonalstatlig nivå må knyttes til det mer allmenne begrepet god styring, ellergood governance, som i økende grad blir brukt internasjonalt og globalt om de prosessene som iverksettes for å skape en bedre offentlig sektor i demokratiske og demokratiserende politiske styringssystemer.

Et internasjonalt komparativt perspektiv på de tema og aktuelle problemstillinger som vil bli tatt opp i denne og kommende utgaver av Stat & Styring vil også bli supplert med et spesielt fokus på de utviklingstrekk vi ser i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Gjennom EØS-avtalen påvirkes norske borgere, offentlige og private institusjoner hver dag av de beslutninger som gjøres i Unionens lovgivende organer, uten at de har innflytelse på hvem som tar disse beslutningene.

Dette er et demokratisk problem Stat & Styring vil ta fatt i gjennom å gjøre de tallene som Norsk rikskringkasting (NRK) publiserte 6. februar i år til skamme: Norske nyhetssendinger på fjernsyn handler nesten aldri om EU. I følge NRKs egne undersøkelser var det bare syv av 1300 nyhetssaker om EU i NRK over en spesiell periode av 2005. I TV2 var det ingen. Norske radiostasjoner, aviser og andre medier er ikke særlig bedre. Stat & Styring vil bli det.

Som dere ser av den leserundersøkelsen Universitetsforlaget har gjennomført i forbindelse med overtagelsen av Stat & Styring under tittelen «Tid for fornying», er lesergruppen svært lite representativ for det vi mener er tidsskriftets potensielle lesergruppe. Dette må vi gjøre noe med, og vi må gjøre det sammen, redaktør, redaksjonsråd og lesere. Vi ønsker å få dere som leser Stat & Styring med på å utvikle tidsskriftet i den retningen dere selv ønsker. Som redaktør håper jeg derfor at dere vil kontakte oss, enten gjennom vår felles e-postadresse redaksjon@statogstyring.no, eller til redaktør og redaksjonsråd direkte. Vi vil ta i mot artikler, intervjuer, leserinnlegg og annet dere måtte ønske å publisere i tidsskriftet, og vi vil gjerne ha uforpliktende tilbakemeldinger i form av e-poster med kommentarer om hva vi kan gjøre bedre eller hva dere liker med det vi allerede gjør. Velkommen til et nytt tidsskrift om norsk politikk og forvaltning som har et komparativt og internasjonalt perspektiv.

Ansvarlig redaktør