Den norske økonomien går så det suser. Bedrifter og privatpersoner investerer som aldri før, mens veksten i offentlige budsjetter er strammet inn. Dette er hovedtrekkene i Statistisk sentralbyrås Økonomiske analyser 1-2006 som ble presentert 16. mars i år.

Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) var på 3.7 prosent fra 2004 til 2005, og preget av

  • jevn vekst gjennom året

  • tjenestenæringene vokste mest

  • svakere vekst i industrinæringene

  • nedgang i petroleumsproduksjonen

Overskuddet på driftsbalansen var på NOK 320 milliarder, og skyldes hovedsakelig de høye oljeprisene, som gir en inntekt tilsvarende ca. 20 prosent av BNP.

Veksten i husholdningenes konsum var på 3.6 prosent fra 2004 til 2005, mens veksten i disponibel realinntekt var 9.7 prosent.

Den samlede sysselsettingen økte med 0.7 prosent i 2005. Arbeidsledigheten var på 4.6 prosent, 0.1 prosent høyere enn i 2004.

Kilde: OECD 2005

Kilde: OECD 2006

Arbeidsstyrken (summen av sysselsatte og ledige) økte med 18 000 personer fra 2004 til 2005.